REKLAMA

IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 19:54
publikacja
2021-03-30 19:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody z działalności podstawowej 55 667,00 33 390,00 12 442,00 7 762,00
II. Koszty działalności podstawowej 41 461,00 32 806,00 9 267,00 7 626,00
III. Wynik z działalności podstawowej 14 206,00 584,00 3 175,00 136,00
IV. Wynik z działalności operacyjnej 13 836,00 1 894,00 3 092,00 440,00
V. Wynik brutto 14 266,00 83,00 3 189,00 19,00
VI. Wynik netto 11 326,00 213,00 2 531,00 50,00
VII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) – w zł / EUR 0,38 0,01 0,08 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 234 436,00 21 324,00 52 397,00 4 957,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 611,00 -781,00 137,00 -182,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 071,00 -9 701,00 2 027,00 -2 255,00
XI. Razem przepływy pieniężne 244 118,00 10 842,00 54 561,00 2 520,00
Dane bilansowe *
XII. Aktywa razem 494 270,00 207 097,00 107 105,00 48 631,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 415 203,00 146 669,00 89 972,00 34 441,00
XIV. Kapitały własne 67 789,00 56 533,00 14 689,00 13 275,00
XV. Liczba akcji – w szt. 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,26 1,89 0,49 0,44
* dane bilansowe z 2020 r. prezentowane są na dzień 31.12.2020 r., natomiast dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.12.2019 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:
1) Do danych prezentowanych za rok obrotowy przyjęto kurs EUR, liczony jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, który wyniósł:
- za 2020 rok: 4,4742 PLN
- za 2019 rok: 4,3018 PLN
2) Do danych bilansowych zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:
- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN
- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2020 rok
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2020rok.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok - podpisy
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarzadu
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtmlIpopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania IPOPEMA Securities za 2020 rok
Ipopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESIpopema_Securities_2020_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania IPOPEMA Securities za 2020 rok - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki