List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
IPOPEMA Securities S.A.
Szanowni Akcjonariusze,
przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy IPOPEMA
w 2020 r.
Pomimo, że miniony rok był zdecydowanie bezprecedensowy ze względu na światową pandemię
koronawirusa, był on także rekordowy dla Grupy IPOPEMA skonsolidowane przychody wyniosły
258,0 mln zł (tj. o 84,3% więcej niż w 2019 r.), a skonsolidowany zysk netto 30,2 mln (w porównaniu
z 3,5 mln zł w 2019 r.).
W obszarze usług maklerskich IPOPEMA Securities zrealizowała łączne przychody na poziomie 57,3 mln zł
(o 57,4% więcej niż przed rokiem), na co wpływ miał wzrost przychodów we wszystkich obszarach
działalności maklerskiej przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były wyższe o 47,6%,
a przychody z usług bankowości inwestycyjnej wzrosły o 81,4% w porównaniu z 2019 r. Warto także
zaznaczyć, że w 2020 r. IPOPEMA Securities była jednym z najaktywniejszych biur maklerskich na polskim
rynku, realizując z sukcesem osiem transakcji ofert i sprzedaży akcji. Istotnie wyższy poziom przychodów
w obszarze usług maklerskich znalazł również swoje odzwierciedlenie w skokowej poprawie zysku netto
segmentu do 9,8 mln zł (wobec 0,3 mln zł straty netto w 2019 r.).
Z kolei IPOPEMA TFI niezmiennie pozostaje największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na
polskim rynku z łącznymi aktywami w zarządzaniu na poziomie 57,1 mld zł. Podmiot konsekwentnie rozwija
bazę funduszy sekurytyzacyjnych, jak i funduszy rynku kapitałowego (których aktywa wzrosły do 2,1 mld zł
na koniec 2020 r. z 1,5 mld rok wcześniej). Dodatkowo na wzrost skali działalności IPOPEMA TFI wpływ
miało przejęcie zarządzenia kilkudziesięcioma funduszami zarządzanymi wcześniej przez inne TFI, którym
Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności. Zważywszy na liczbę
przejętych funduszy oraz fakt, że niektóre z nich wymagały głębokiej restrukturyzacji i przemodelowania, było
to bardzo wymagające przedsięwzięcie. Powyższe czynniki przełożyły się na ponad dwukrotny wzrost
przychodów IPOPEMA TFI do 172,7 mln zł (w porównaniu z 74,4 mln zł w 2019 r.) oraz na istotną poprawę
zysku netto segmentu, który wyniósł 19,6 mln zł (wobec 3,3 mln zł rok wcześniej).
Jedynie IPOPEMA Business Consulting odczuła negatywne skutki pandemii realizując nieznacznie niższe
przychody niż w 2019 r. Niemniej jednak dzięki skutecznej kontroli kosztów w segmencie usług doradczych
udało się poprawić zyski.
Rok 2021 zapewne nadal będzie zdominowany przez pandemię koronawirusa wpływającą na gospodarkę
i rynki finansowe. Dotychczas poszczególne spółki z Grupy IPOPEMA w większości były beneficjentami
ożywienia w niektórych obszarach i branżach, jednak ze względu na bezprecedensowość sytuacji trudno jest
przewidzieć, jaki wpływ będzie ona miała na działalność Grupy IPOPEMA.
Z poważaniem,
Jacek Lewandowski
Prezes Zarządu
Warszawa, 30 marca 2021 r.