2,5600 zł
0,00% 0,0000 zł
Introl SA (INL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GrupaISA1polr19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ISA_Ipolr19_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_GK_Introl_6-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_Introl_6-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 701 201 998 46 572 47 647
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 663 6 586 388 1 554
III. Zysk brutto 1 167 6 090 272 1 437
IV. Zysk netto (881) 3 938 (205) 929
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 447 3 996 104 943
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 472) 5 091 (5 007) 1 201
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 302) (12 386) (1 470) (2 922)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 304 6 172 3 336 1 456
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (13 470) (1 123) (3 141) (265)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 138 800 26 638 800 26 138 800 26 638 800
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 138 800 26 638 800 26 138 800 26 638 800
XII. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,15 0,00 0,04
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,15 0,00 0,04
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa, razem 328 465 364 959 77 250 84 874
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 475 241 113 49 265 56 073
XVI. Zobowiązania długoterminowe 72 136 65 289 16 965 15 183
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 137 339 175 824 32 300 40 889
XVIII. Kapitał własny 118 990 123 846 27 984 28 801
XIX. Kapitał podstawowy 5 228 5 328 1 230 1 239
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,55 4,65 1,07 1,08
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,55 4,65 1,07 1,08
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 267 2 249 762 530
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej (102) (1 153) (24) (272)
XXIV. Zysk brutto 14 108 5 913 3 290 1 395
XXV. Zysk netto 13 797 5 390 3 218 1 271
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 152 (5 483) 35 (1 293)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 023 (3 421) 1 171 (807)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 220) 5 474 (1 217) 1 291
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (45) (3 430) (10) (809)
XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 138 800 26 638 800 26 138 800 26 638 800
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 138 800 26 638 800 26 138 800 26 638 800
XXXII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,53 0,20 0,12 0,05
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,53 0,20 0,12 0,05
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa, razem 148 329 140 690 34 885 32 719
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 906 35 877 7 974 8 343
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 24 399 24 633 5 738 5 729
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 507 11 244 2 236 2 615
XXXVIII. Kapitał własny 114 423 104 813 26 910 24 375
XXXIX. Kapitał podstawowy 5 228 5 328 1 230 1 239
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,38 3,93 1,03 0,92
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,38 3,93 1,03 0,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GrupaISA1polr19.pdfGrupaISA1polr19.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy INTROL za I półrocze 2019 r.
ISA Ipolr19 ost.pdfISA Ipolr19 ost.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe INTROL S.A. za I półrocze 2019 r.
raport z przegladu GK Introl 6-2019-sig.pdfraport z przegladu GK Introl 6-2019-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INTROL
raport z przeglądu Introl 6-2019-sig.pdfraport z przeglądu Introl 6-2019-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego INTROL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2019-09-03 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.