48,4700 zł
0,04% 0,0200 zł
Integer.pl SA (ITG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Integer_pl_za_2016_rok_v16_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Integer_1.pl_za_2016_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Integer_op&rap_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-19
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży 502 978 290 954 114 948 69 528
II. Strata na działalności operacyjnej (140 837) (21 048) (32 186) (5 030)
III. Strata przed opodatkowaniem (188 611) (39 963) (43 104) (9 550)
IV. Strata z działalności kontynuowanej (246 807) (6 101) (56 404) (1 458)
V. - przypadająca Akcjonariuszom podmiotu dominującego (196 340) 4 273 (44 871) 1 021
VI. - przypadająca udziałom niedającym kontroli (50 467) (10 374) (11 533) (2 479)
VII. Strata z działalności zaniechanej (249 346) (35 843) (56 984) (8 565)
VIII. - strata przypadająca Akcjonariuszom podmiotu dominującego (142 774) (9 020) (32 629) (2 155)
IX. - przypadająca udziałom niedającym kontroli (106 572) (26 823) (24 355) (6 410)
X. Strata netto (496 153) (41 944) (113 388) (10 023)
XI. Strata dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego (339 114) (4 747) (77 499) (1 134)
XII. Strata przypadająca udziałom niedającym kontroli (157 039) (37 197) (35 889) (8 889)
XIII. Przepływy z działalności operacyjnej (54 636) 61 608 (12 486) 14 722
XIV. Przepływy z działalności inwestycyjnej (88 696) (185 417) (20 270) (44 308)
XV. Przepływy z działalności finansowej 2 255 207 805 515 49 658
XVI. Aktywa razem 949 013 1 438 012 214 515 337 443
XVII. Zobowiązania długoterminowe 59 322 191 753 13 409 44 997
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 450 207 284 858 101 765 66 845
XIX. Suma kapitałów własnych 439 484 961 401 99 341 225 602
XX. Kapitał podstawowy 7 764 7 764 1 755 1 822
XXI. Liczba akcji w okresie 7 764 217 7 764 217 7 764 217 7 764 217
XXII. Strata na 1 akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego (43,68) (0,61) (9,98) (0,15)
XXIII. Strata na 1 akcję z działalności kontynuowanej dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego (25,29) 0,55 (5,78) 0,13
XXIV. Strata na 1 akcję z działalności zaniechanej dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego (18,39) (1,16) (4,20) (0,28)


Pozycje ze sprawozdań z całkowitych
dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres:od
01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wyniósł: 4,3757 eurood
01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 4,1847 euroPozycje
ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na 31.12.2016 roku, który wyniósł: 4,4240 euro i na
31.12.2015 roku, który wyniósł: 4,2615 euro.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 34/2017 z dnia 2017-05-19 o treści:


Zarząd spółki Integer.pl SA z siedzibą w
Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2017 z dnia25
kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikuje
jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok oraz skonsolidowany
raport roczny Grupy Integer.pl za 2016 rok („Raporty”) uzupełnione o
opinie niezależnego biegłego rewidenta.


Raporty zawierały będą odpowiednio:


- jednostkowe sprawozdanie finansowe
Emitenta,


- skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Integer.pl


- sprawozdanie Zarządu z działalności
Emitenta,


- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Integer.pl,


o niezmienionych treściach, opublikowanych w
dniu 25 kwietnia 2017 roku oraz


- opinie niezależnego biegłego rewidenta dla
Emitenta i Grupy Integer.pl.


Podstawa prawna: § 91 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer pl za 2016 rok v16_1.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer pl za 2016 rok v16_1.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer.pl za 2016 rok.
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej Integer_1.pl za 2016 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej Integer_1.pl za 2016 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl za 2016 rok.
GK_Integer_op&rap_podpisane.pdfGK_Integer_op&rap_podpisane.pdf Opinia i raport biegłych rewidentów.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-19 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-05-19 Krzysztof Kołpa Wiceprezes Zarządu
2017-05-19 Marcin Pulchny Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-19 Małgorzata Szcześniak Główny księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.