REKLAMA

INC: wyniki finansowe

2019-11-21 17:07
publikacja
2019-11-21 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INC_raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 5 716 5 681 1 327 1 336
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 1 137 1 131 264 266
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 722 613 168 144
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -299 -2 580 -69 -607
V. Zysk (strata) netto -241 -3 089 -56 -726
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 943 -2 103 -451 -494
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 2 644 844 614 198
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 4 712 2 830 1 094 665
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 376 1 828 551 430
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 607 1 493 141 351
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 1 308 234 304 55
XII. Aktywa razem 28 383 28 638 6 490 6 705
XIII. Zobowiązania 2 668 1 944 610 455
XIV. Rezerwy 132 87 30 20
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 815 3 906
XVI. Kapitał własny 22 549 24 589 5 156 5 757
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 978 -5 186 -459 -1 219
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,24 -0,62 -0,06 -0,15
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,24 -0,62 -0,06 -0,15
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,70 2,95 0,62 0,69
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 446 3 337 568 785
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 657 376 152 88
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 413 277 96 65
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -238 -3 061 -55 -720
XXVI. Zysk (strata) netto -59 -3 434 -14 -807
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -63 -734 -15 -173
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 717 748 166 176
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 420 1 590 330 374
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 332 629 77 148
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -131 -24 -30 -6
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 524 -10 122 -2
XXXIII. Aktywa razem 15 922 17 076 3 640 3 998
XXXIV. Zobowiązania 1 683 1 004 385 235
XXXV. Rezerwy 78 48 18 11
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 815 3 906
XXXVII. Kapitał własny 14 161 16 024 3 238 3 751
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 861 -5 295 -432 -1 245
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,22 -0,63 -0,05 -0,15
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,22 -0,63 -0,05 -0,15
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,70 1,92 0,39 0,45
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC raport 3Q2019.pdfINC raport 3Q2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC S.A. za III kwartał 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2019-11-21 Piotr Zygmanowski Prokurent Piotr Zygmanowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki