REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

INC: Informacja na temat realizacji strategii rozwoju i działań Grupy

2022-06-07 11:43
publikacja
2022-06-07 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IPO_2020-2022_ESPI_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Informacja na temat realizacji strategii rozwoju i działań Grupy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje odnoszące się do aktualnego stanu realizacji strategii Spółki, w związku z jej bieżącymi modyfikacjami i w kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji i zapytań dotyczących spółki i jej Grupy Kapitałowej. Z uwagi na zamiar zapewnienia równego dostępu do informacji oraz z uwagi na fakt, że przekazywane informacje mogą mieć charakter potencjalnie cenotwórczy, Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu niniejszego raportu.

1/ realizacja strategii rozwoju
Uruchomienie usługi depozytariusza jest procesem długotrwałym, wymagającym z jednej strony określonych nakładów inwestycyjnych (w szczególności na infrastrukturę IT), a także zapewnienia odpowiedniego bufora kapitałowego, w tym uwzględniającego potencjalnie długo trwające osłabienie koniunktury na rynku IPO, czyli braku osiągania zysków z dotychczasowej działalności bieżącej.
Określone prace, nie wymagające istotnych nakładów finansowych, są realizowane na bieżąco ze środków własnych.
Dom Maklerski podjął decyzję o realizację strategii etapowo, to jest w sposób, który spowoduje że najistotniejsze wydatki realizowane będą w sytuacji osiągnięcia pewności co do zapewnienia wyżej opisanego bufora kapitałowego. Spowoduje to przesunięcie w czasie potencjalnego uruchomienia usługi. Wskazuje się jednakże, że w przypadku braku możliwości dokapitalizowania Domu Maklerskiego, oraz trwającej dekoniunktury na rynku ofert pierwotnych, możliwe jest podjęcie decyzji o zawieszeniu realizacji projektu.

2/ emisja publiczna akcji oraz planowany kapitał docelowy w INC S.A.
Emitent wskazuje, że emisja publiczna akcji serii F, która nie doszła do skutku, realizowana była w formule oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata, w której na równych zasadach mógł wziąć udział każdy inwestor. Nie została wybrana formuła oferty z zachowaniem prawa poboru z uwagi na większą czasochłonność oferty z prawem poboru w stosunku do oferty z wyłączeniem prawa poboru.
Emitent podjął decyzję o odwołaniu oferty w szczególności z uwagi na to, że nie widział szans na osiągnięcie w ramach oferty poziomu zapisów pozwalającego na bezpieczną i szybką realizację celu emisji.
Zgodnie ze wskazaniami z poprzednich raportów bieżących, podejmowane są także działania zmierzające do możliwego podwyższenia kapitału zakładowego bezpośrednio w Domu Maklerskim, przy czym nie zakłada się oferty kierowanej do nieoznaczonego adresata.
Z kolei uchwalenie kapitału docelowego w INC S.A. ma służyć potencjalnie elastycznemu i szybkiemu podwyższeniu kapitału zakładowego, co może mieć znaczenie w sytuacji, w której oferta publiczna kierowana do nieoznaczonego adresata nie doszła do skutku. W chwili przekazywania niniejszego raportu nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie.

3/ bieżące działania Grupy INC
INC S.A. realizuje procesy wprowadzeń spółek do obrotu – obecnie 5 wniosków o wprowadzenie pierwotne i 2 wnioski o wprowadzenie wtórne jest złożonych na GPW, a około 5 kolejnych przygotowywanych do złożenia w perspektywie najbliższego kwartału.
Dom Maklerski posiada 13 aktywnych umów na oferowanie instrumentów finansowych, z których 8 jest realizowanych, a 5 oczekuje na poprawę otoczenia rynkowego. Realizacja większości tych umów uzależniona jest jednak od koniunktury rynkowej. W sytuacji dekoniunktury, realizacja większości emisji, w tym uruchomienie nowej wersji platformy crowdconnect.pl musi być przełożona. Dom Maklerski realizuje równocześnie 7 projektów związanych z prospektami emisyjnymi, które nie są uzależnione od sytuacji rynkowej.

Dodatkowo, Zarząd INC S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie informacji o zrealizowanych w ramach Grupy Kapitałowej w ostatnich latach projektach związanych z przeprowadzeniem emisji akcji lub wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Zestawienie nie zawiera bezpośrednio informacji poufnych, jednak zawiera zagregowane dane – nie stanowiące prognozy przyszłości – porównujące projekty realizowane w ramach Grupy INC do pozostałych projektów rynkowych. Poniższe zestawienie zostaje przekazane do publicznej wiadomości w odniesieniu do pojawiających się nieprecyzyjnych informacji w mediach elektronicznych.


Załączniki
Plik Opis
IPO 2020-2022_ESPI_załącznik.pdfIPO 2020-2022_ESPI_załącznik.pdf załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki