REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2022-09-30 20:14
publikacja
2022-09-30 20:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IDM_oswiadzenie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDM_raport_z_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDM_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDM_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody z działalności podstawowej 132 288 28 68
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 437 185 94 41
III. Zysk (strata) brutto 437 187 94 41
IV. Zysk (strata) netto 437 187 94 41
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 732 1 410 -588 331
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 95 - 20 -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 - 11 -
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 587 1 496 -557 351
IX. Zysk (strata) netto -821 187 -177 41
X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) -0,02 zł 0,004 zł 0,00 € 0,001 €
XII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,02 zł 0,004 zł 0,00 € 0,001 €
XIV. w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XV. 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021
XVI. Aktywa razem 3 536 5 876 755 1 292
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 710 3 042 793 714
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 104 - 22 -
XIX. Rezerwy na zobowiązania 0 1 192 0 280
XX. Kapitał własny -292 2 412 -62 530
XXI. Kapitał zakładowy 2 272 2 220 485 521
XXII. Liczba akcji w szt. 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 zł 0,05 zł 0,00 € 0,01 €
XXIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 45 422 882 44 392 388 45 422 882 44 392 388
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 zł 0,05 zł 0,00 € 0,01 €
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
IDM_oświadzenie zarządu.pdfIDM_oświadzenie zarządu.pdf
IDM_raport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdfIDM_raport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdf
IDM_sprawozdanie z działalności.pdfIDM_sprawozdanie z działalności.pdf
IDM_sprawozdanie finansowe.pdfIDM_sprawozdanie finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Grzegorz Leszzyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki