REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2020-12-22 16:39
publikacja
2020-12-22 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 133 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 119/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. („Raport”), nr 122/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz nr 123/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczących odpowiednio: (i) zawarcia przez Idea Bank S.A. („Emitent”) z RB Investcom Sp. z o.o. („RB Investcom”) umowy zamiany posiadanych przez Emitenta 7 009 055 akcji Idea Money S.A. („IM”) na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NF”), posiadanych przez RB Investcom („Umowa zamiany akcji”); (ii) podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta uchwał w sprawie odpowiednio pozytywnego zaopiniowania oraz wyrażenia zgody na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Uchwały”); (iii) niewniesienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) działający jako kurator Emitenta sprzeciwu do uchwał organów Emitenta wyrażających zgodę na zamianę akcji zgodnie z Umową zamiany akcji i spełnienia się jednego z warunków zawieszających Umowy zamiany akcji, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że BFG nie będzie wnosił sprzeciwu do Uchwał do właściwego sądu, w związku z czym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających Umowy zamiany akcji.

Jak informował Emitent w Raporcie, przeniesienie akcji IM przez Emitenta na RB Investcom oraz akcji NF przez RB Investcom na Emitenta i ich wydanie nastąpi w dniu roboczym uzgodnionym przez Strony, przypadającym nie później niż w terminie 7 dni roboczych następujących po spełnieniu się tego z warunków zawieszających, który spełnił się później, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w ostatnim dniu roboczym przypadającym w tym okresie. O zamknięciu transakcji wynikającej z Umowy zamiany akcji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-22 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki