10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
IBSM S.A. (IBS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IBSM_SF_III_Q2019_Final__v_28.11.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody łączne całkowite 1 421 566 330 133
II. Przychody ze sprzedaży - 20 - 5
III. Koszty działalności operacyjnej (163) (108) (38) (25)
IV. Zysk (strata) na sprzedaży (163) (88) (38) (21)
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (152) (247) (35) (58)
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 137) (1 054) (960) (248)
VII. Zysk (strata) netto (4 137) (1 054) (960) (248)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (112) (78) (26) (18)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 887 214 206 50
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (693) (136) (161) (32)
XI. WG STANU NA: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 6 776 2 1 549 -
XIII. Aktywa obrotowe 9 970 13 474 2 280 3 133
XIV. Kapitał własny (19 504) (15 368) (4 459) (3 574)
XV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 32 511 24 340 7 433 5 660
XVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 739 4 504 855 1 047
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (55,84) (44,00) (13) (10)
XVIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (11,84) (5,17) (2,75) (1,21)
XIX. Liczba akcji na dzień bilansowy 349 274 349 274 349 274 349 274
XX. Średnioważona liczba akcji 349 274 349 274 349 274 349 274


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały
przeliczone na EURO według następujących zasad:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski:


odpowiednio 4,3736 zł/ EURO na 30 września 2019 r. i 4,3000 zł/ EURO na
31 grudnia 2018 r.,


odpowiednio 4,0278 zł/CHF na 30 września 2019 r. i 3,8166 zł/ CHF na 31
grudnia 2018 r.,

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,3086 zł/ EURO oraz 3,8620 zł/ CHF
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. i 4,2535 zł/ EURO
i 3,6772 zł/ CHF za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IBSM_SF_III Q2019_Final v 28.11.2019.pdfIBSM_SF_III Q2019_Final v 28.11.2019.pdf Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny IBSM SA za III kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Andrzej Malaga Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.