REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Wykup obligacji serii J

2021-09-01 14:26
publikacja
2021-09-01 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykup obligacji serii J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 31 sierpnia 2021 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu 8.225 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 8.225.000 zł wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 marca 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje], zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w Dniu Wykupu określonym na dzień 31 sierpnia 2021 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy, w łącznej kwocie 93.518,25 zł. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 11,37 zł.
Tym samym Obligacje serii J zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION: Current
report No. 21/2021Date
of preparation: 2021-09-01Short
name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject:
Redemption of series J bond


Legal basis: Article 56 para. 1
item 2 of the Act on the offer - current and periodic informationManagement
Board of i2 Development S.A. (hereinafter: the Issuer, the Company)
informs that it has received information from the National Depository
for Securities regarding the payment on August 31, 2021 of cash to
bondholders for the redemption of 8,225 Series J bonds of the Issuer
with a nominal value of PLN 1,000 each and with a total nominal value of
8.225.000,00 PLN. The redemption was carried out in accordance with the
rules described in the Terms of Issue of Bonds, which is an attachment
to the Issuer's Management Board Resolution of March 4, 2020. On the
redemption day, interest was also paid out for the last interest period
in the total amount of PLN 93.518,25. The interest on one bond amounted
to PLN 11,37.

Thus,
series J Bonds have been fully redeemed by the Issuer, resulting in the
expiration of all rights and obligations resulting from them.


Signatures of persons
representing the Company:2021-09-01
  Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki