0,3980 zł
17,40% 0,0590 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HubStyle_Srodroczne_skrocone_sprawoz__dan_ie_finansowe_za_III_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 015 8 323 1 166 1 957
II. Zysk na działalności operacyjnej 8 934 -7 038 2 077 -1 655
III. Zysk brutto -4 958 -7 133 -1 152 -1 677
IV. Zysk netto -4 958 -7 133 -1 152 -1 677
V. Całkowite dochody ogółem -4 958 -7 103 -1 152 -1 670
VI. Aktywa razem 5 240 6 458 1 198 1 512
VII. Rzeczowe aktywa trwałe 849 361 194 85
VIII. Należności krótkoterminowe 867 253 198 59
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 8 142 5 214 1 862 1 221
X. Kapitał własny -3 462 1 244 -792 291
XI. Kapitał podstawowy 3 200 2 600 732 609
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 227 -2 241 -983 -527
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 122 3 29
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 211 1 092 979 257
XV. Zmiana stanu środków pieniężnych -2 -1 027 0 -241
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) -0,15 -0,27 -0,04 -0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) -0,15 -0,27 -0,04 -0,06
XVIII. Zysk na zbyciu działalności zaniechanej 0 680 0 160
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 -11 0 -3


W okresach
objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

30.09.2019
- 4,3736 PLN/EUR


30.09.2018
- 4,2714 PLN/ EUR


31.12.2018
- 4,3000 PLN/EUR
pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

30.09.2019
- 4,3022 PLN/EUR


30.09.2018
- 4,2535 PLN/EUR


31.12.2018
- 4,2617 PLN/EUR
Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco:


01.01-30.09.2019
-   
4,3891   oraz    
4,2406  PLN/EUR,01-01-30.09.2018
-   
4,3978   oraz    
4,1423  PLN/EUR,


01.01-31.12.2018
-   
4,3978   oraz  
  4,1423  PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HubStyle_Srodroczne skrocone sprawoz dan ie finansowe za III kwartał 2019 roku.pdfHubStyle_Srodroczne skrocone sprawoz dan ie finansowe za III kwartał 2019 roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. HubStyle S.A..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2019-11-27 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.