REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 00:11
publikacja
2021-09-30 00:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_PSr_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2021_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2021_sprawozdanie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2021_raport_BR_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2021_raport_BR_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 72 545 72 900 15 954 16 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 071 5 339 455 1 202
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 671 2 404 367 541
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 557 2 023 342 456
V. EBITDA 11 764 15 291 2 587 3 443
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -10 650 -1 153 -2 342 -260
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 116 9 419 26 2 121
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 670 2 013 -3 226 453
IX. Przepływy pieniężne razem -25 646 10 691 -5 640 2 407
X. Środki pieniężne na koniec okresu 8 114 18 367 1 795 4 113
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 35 544 519 34 119 105 35 544 519
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) 0,05 0,06 0,01 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HRS_PSr_2021.pdfHRS_PSr_2021.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Herkules S.A.
HRS_PSr_2021_jednostkowy.pdfHRS_PSr_2021_jednostkowy.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Herkules S.A.
HRS_PSr_2021_sprawozdanie_zarzadu.pdfHRS_PSr_2021_sprawozdanie_zarzadu.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules wraz z oświadczeniami Zarządu Herkules S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
HRS_PSr_2021_raport_BR_skonsolidowane.pdfHRS_PSr_2021_raport_BR_skonsolidowane.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2021_raport_BR_jednostkowe.pdfHRS_PSr_2021_raport_BR_jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Herkules S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki