GTC: wyniki finansowe

2019-11-14 07:00
publikacja
2019-11-14 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_Q3_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Groupy_GTC_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Q3_Consolidated_quartely_report_GTC_Group_eng_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z działalności operacyjnej 536.141 489.865 124.629 115.301
II. Koszty z działalności operacyjnej (132.761) (135.052) (30.861) (31.805)
III. Zysk brutto z działalności operacyjnej 403.380 354.813 93.768 83.496
IV. Koszty sprzedaży (4.723) (6.655) (1.098) (1.566)
V. Koszty administracyjne (48.220) (24.449) (11.209) (5.753)
VI. Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto 93.601 134.016 21.784 31.331
VII. Koszty finansowe netto (107.664) (93.018) (25.027) (21.888)
VIII. Zysk/(strata) netto 270.533 294.089 62.908 69.034
IX. Zysk/(strata) netto na jedną akcję 0,56 0,61 0,13 0,14
X. Średnia ważona liczba akcji ( nie w tysiącach) 484.357.553 475.538.732 484.357.553 475.538.732
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 315.332 267.939 73.302 63.124
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (51.040) (444.424) (11.866) (104.740)
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 44.630 (7.183) 10.233 (1.818)
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 663.545 446.378 151.716 104.504
XV. Na dzień 30 września 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 30 września 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
XVI. Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie 9.073.295 8.522.432 2.074.560 1.981.961
XVII. Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 493.084 563.760 112.741 131.107
XVIII. Prawo do użytkowania aktywów 193.554 - 44.255 -
XIX. Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 58.414 54.601 13.356 12.698
XX. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 212.216 327.643 48.522 76.196
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 663.545 345.961 151.716 80.456
XXII. Pozostałe 378.228 320.378 86.480 74.506
XXIII. Aktywa łącznie 11.072.336 10.134.775 2.531.630 2.356.924
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 5.120.377 4.963.331 1.170.746 1.154.262
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.309.400 782.025 299.388 181.867
XXVI. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 86.857 - 19.859 -
XXVII. Kapitał własny 4.555.702 4.389.419 1.041.637 1.020.795
XXVIII. Kapitał podstawowy 48.556 48.354 11.007 10.960
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_Q3_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Groupy_GTC_final.pdf2019_Q3_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Groupy_GTC_final.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy GTC SA za 3 kw. 2019
2019_Q3_Consolidated_quartely_report_GTC_Group_eng_final.pdf2019_Q3_Consolidated_quartely_report_GTC_Group_eng_final.pdf Consolidated quarterly report for Q3 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-11-14 Erez Boniel Członek Zarzadu Erez Boniel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki