REKLAMA
Tylko u nas

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2022-05-25 20:30
publikacja
2022-05-25 20:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Azoty_Skonsolidowany_Raport_za__I_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_1Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Azoty_Consoildated_interim_report_Q1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_highlights_Q1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 6 827 163 3 361 982 1 469 092 735 326
II. Zysk na działalności operacyjnej 1 155 145 213 426 248 568 46 680
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 090 782 132 074 234 718 28 887
IV. Zysk netto 882 370 85 877 189 871 18 783
V. Całkowity dochód za okres 1 087 969 80 803 234 113 17 673
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 8,61 0,88 1,85 0,19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 177 789 305 665 38 257 66 854
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (748 061) (1 007 357) (160 970) (220 327)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 123 393) 214 044 (241 735) 46 815
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 693 665) (487 648) (364 448) (106 657)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 362 193 923 328 508 305 201 948
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 672 092 433 797 144 623 94 879
XIV. na dzień 31.03.2022 na dzień 31.12.2021 na dzień 31.03.2022 na dzień 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 15 508 243 14 905 836 3 333 314 3 240 822
XVI. Aktywa obrotowe 9 348 369 8 738 869 2 009 322 1 900 002
XVII. Zobowiązania długoterminowe 6 168 144 5 951 160 1 325 770 1 293 899
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 668 373 8 761 378 1 863 165 1 904 896
XIX. Kapitał własny 10 020 095 8 932 167 2 153 701 1 942 029
XX. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 106 604 107 835
XXI. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 1 055 084 990 304 226 778 215 312
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 110 013 521 127 238 856 113 980
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 185 024 28 416 39 814 6 215
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 191 748 31 294 41 261 6 845
XXV. Zysk netto 158 366 25 207 34 078 5 513
XXVI. Całkowity dochód za okres 151 877 18 509 32 681 4 048
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
XXVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 1,60 0,25 0,34 0,06
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 188 191 156 768 40 496 34 288
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 461) 12 770 (2 681) 2 793
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 242 869) (169 158) (267 445) (36 998)
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 067 139) 380 (229 631) 83
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 816 416 464 174 390 862 101 523
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 749 238 464 226 161 224 101 535
XXXV. na dzień 31.03.2022 na dzień 31.12.2021 na dzień 31.03.2022 na dzień 31.12.2021
XXXVI. Aktywa trwałe 8 689 592 8 672 145 1 867 725 1 885 495
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 995 841 2 995 716 428 982 651 328
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 877 391 2 996 495 618 461 651 497
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 534 749 3 549 950 544 814 771 829
XL. Kapitał własny 5 273 293 5 121 416 1 133 432 1 113 497
XLI. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 106 604 107 835


Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z
sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:


kurs na 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,6525 PLN (tabela nr
063/A/NBP/2022),


kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN (tabela nr
254/A/NBP/2021),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


kurs średni w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR –
4,6472 PLN,


kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR –
4,5721 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Azoty_Skonsolidowany_Raport_za _I_kwartał_2022.pdfGrupa_Azoty_Skonsolidowany_Raport_za _I_kwartał_2022.pdf
Wybrane_dane_finansowe_1Q_2022.pdfWybrane_dane_finansowe_1Q_2022.pdf
Grupa_Azoty_Consoildated_interim_report_Q1_2022.pdfGrupa_Azoty_Consoildated_interim_report_Q1_2022.pdf
Financial_highlights_Q1_2022.pdfFinancial_highlights_Q1_2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-05-25 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Filip Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Zbigniew Paprocki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki