2,0600 zł
8,54% 0,1620 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Groclin_Raport_polroczny_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2019-09/Groclin_IH2019_raport_z_przegladu_201909300776219819.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Groclin_IH2019_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Groclin
I. Przychody ze sprzedaży 81 634 106 568 19 038 25 137
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 630 6 005 147 1 417
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 346 3 529 81 832
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 43 3 924 10 926
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 43 1 758 10 415
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 43 422 10 100
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 228 2 966 -753 699
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 361 -2 621 4 748 -618
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -9 880 -7 010 -2 304 -1 654
X. Aktywa razem (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 630 90 203 17 552 20 978
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 159 4 539 2 860 1 056
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 754 45 850 5 822 10 663
XIII. Kapitał własny (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 902 33 915 8 208 7 887
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 723 2 693
XV. Liczba akcji (w szt) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej 0,00 0,04 0,00 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej 0,00 0,04 0,00 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,01 2,93 0,71 0,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,01 2,93 0,71 0,68
Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A.
XX. Przychody ze sprzedaży 68 739 85 977 16 031 20 280
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 345 1 417 314 334
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 921 -3 322 448 -784
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 147 -2 676 268 -631
XXIV. Zysk (strata) netto 1 147 -6 195 268 -1 461
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 340 -6 093 -1 478 -1 437
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 380 -1 636 4 753 -386
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -5 532 7 738 -1 290 1 825
XXVIII. Aktywa razem (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 975 170 990 36 212 39 765
XXIX. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 320 90 107 23 829 20 955
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 996 47 288 4 938 10 997
XXXI. Kapitał własny (dane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 844 27 696 6 784 6 441
XXXII. Kapitał podstawowy 11 578 11 578 2 723 2 693
XXXIII. Liczba akcji (w szt) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 -0,54 0,02 -0,13
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 -0,54 0,02 -0,13
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,49 2,39 0,59 0,56
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,49 2,39 0,59 0,56


Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone
przez NBP:


A. A.
średni kurs w okresie*:30 czerwca 2019 roku -
4,288030 czerwca 2018 roku - 4,2395B. kurs na koniec okresu**:30
czerwca 2019 roku - 4,252031 grudnia 2018 roku - 4,3000


*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.


**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Groclin_Raport_polroczny_1H2019.pdfGroclin_Raport_polroczny_1H2019.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej Groclin
GK/static/att/emitent/2019-09/Groclin_IH2019_raport_z_przegladu_201909300776219819.pdfGK/static/att/emitent/2019-09/Groclin_IH2019_raport_z_przegladu_201909300776219819.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Groclin_IH2019_raport_z_przegladu.pdfGroclin_IH2019_raport_z_przegladu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Groclin S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2019-09-30 Barbara Sikorska-Puk Wiceprzezs Zarządu Barbara Sikorska-Puk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.