REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

2020-09-08 17:15
publikacja
2020-09-08 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_grupy_kapitalowej_GLC_2Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_GLC_2Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jsf_Global_Cosmed_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ssf_Global_Cosmed_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane
II. Przychody ze sprzedaży 177 422 150 294 39 948 35 050
III. Koszt własny sprzedanych wyrobów (108 449) (99 298) (24 418) (23 157)
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (2 972) (2 998) (669) (699)
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 786 2 887 2 879 673
VI. EBITDA 17 799 8 378 4 008 1 954
VII. Zysk (strata) brutto 11 814 894 2 660 208
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11 708 27 2 636 6
IX. Całkowite dochody ogółem 11 225 60 2 527 14
X. Akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 225 60 2 527 14
XI. Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
XII. Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 87 338 652 87 338 652 87 338 652
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,24 2,07 0,50 0,49
XIV. Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,13 0,00 0,03 0,00
XV. Wartość na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVI. Niebadane Badane Niebadane Badane
XVII. Wartość firmy 30 050 30 050 6 729 7 056
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 125 266 124 746 28 049 29 293
XIX. w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 8 037 7 428 1 800 1 744
XX. Nieruchomości inwestycyjne 2 500 2 100 560 493
XXI. Wartości niematerialne 94 094 94 320 21 069 22 150
XXII. Aktywa trwałe 251 910 251 216 56 407 58 992
XXIII. Zapasy 35 448 29 415 7 937 6 907
XXIV. Należności z tyt. dostaw i usług 43 555 30 914 9 753 7 260
XXV. Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 103 - 23 -
XXVI. Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 6 383 4 992 1 429 1 172
XXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 929 5 030 2 223 1 181
XXVIII. Aktywa obrotowe razem 95 418 70 351 21 365 16 520
XXIX. AKTYWA RAZEM 347 328 321 567 77 772 75 512
XXX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 195 565 184 340 43 790 43 288
XXXI. Kapitał własny 195 565 184 340 43 790 43 288
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 46 477 38 262 10 407 8 985
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 105 286 98 965 23 575 23 239
XXXIV. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 347 328 321 567 77 772 75 512
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH


I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu
średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR 4,4660
kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR 4,2585
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących
średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca roku:
Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR na 30.06.2020 wyniosła 4,4413
Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR na 30.06.2019 wyniosła 4,2880


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_półroczny_grupy_kapitałowej_GLC_2Q2020.pdfSkonsolidowany_raport_półroczny_grupy_kapitałowej_GLC_2Q2020.pdf
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_grupy_kapitałowej_GLC_2Q2020.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_grupy_kapitałowej_GLC_2Q2020.pdf
Raport z przeglądu jsf_Global Cosmed_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu jsf_Global Cosmed_30.06.2020.pdf
Raport z przeglądu ssf_Global Cosmed_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu ssf_Global Cosmed_30.06.2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Paweł Szymonik Członek Zarządu
2020-09-08 Grażyna Łyżwińska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki