REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2021-09-02 07:59
publikacja
2021-09-02 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2021Q2_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2021H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_2021_PSSF_MSSF_skrocone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Getin_Holding_2021_PSF_MSSF_skrocone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 107 902 105 298 23 729 23 709
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 24 072 25 258 5 294 5 687
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 43 220 24 867 9 505 5 599
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana 43 220 24 867 9 505 5 599
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana 25 637 10 661 5 638 2 400
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana (178 713) (204 395) (39 302) (46 021)
Zysk (strata) netto ogółem (153 076) (193 734) (33 664) (43 621)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (153 148) (194 488) (33 680) (43 791)
- z działalności kontynuowanej 25 565 11 138 5 622 2 508
- z działalności zaniechanej (178 713) (205 626) (39 302) (46 299)
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 72 754 16 170
- z działalności kontynuowanej 72 (477) 16 (107)
- z działalności zaniechanej - 1 231 - 277
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (0,81) (1,02) (0,18) (0,23)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (0,81) (1,02) (0,18) (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (409 018) 462 161 (89 949) 104 060
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 282 68 289 17 655 15 376
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (82 143) (149 251) (18 065) (33 605)
Przepływy pieniężne netto razem (410 879) 381 199 (90 359) 85 831
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa ogółem 3 807 297 4 323 797 842 173 936 941
Zobowiązania ogółem 3 148 687 3 669 086 696 489 795 069
Zobowiązania wobec klientów 543 625 2 708 953 120 250 587 014
Kapitał własny ogółem 658 610 654 711 145 684 141 872
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 628 939 625 112 139 121 135 458
Udziały niekontrolujące 29 671 29 599 6 563 6 414
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 167 906 164 486
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze 2021 półrocze 2020 półrocze 2021 półrocze 2020
Przychody ogółem 56 654 116 043 12 459 26 128
Zysk (strata) brutto 13 830 105 156 3 041 23 677
Zysk (strata) netto 5 784 86 331 1 272 19 438
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 0,45 0,01 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 0,45 0,01 0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 652 44 891 3 222 10 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 88 109 86 074 19 377 19 380
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 621) (124 004) (4 095) (27 921)
Przepływy pieniężne netto razem 84 140 6 961 18 504 1 567
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa ogółem 744 118 758 009 164 599 164 256
Zobowiązania długoterminowe 60 281 58 235 13 334 12 619
Zobowiązania krótkoterminowe 13 656 33 628 3 021 7 287
Kapitał własny 670 181 666 146 148 244 144 350
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 167 906 164 486
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF2021Q2_PL.pdfSF2021Q2_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe H1 2021
SzDz2021H1_PL.pdfSzDz2021H1_PL.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta H1 2021
2410 Getin Holding 2021 PSSF MSSF skrócone.pdf2410 Getin Holding 2021 PSSF MSSF skrócone.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego H1 2021
2410 Getin Holding 2021 PSF MSSF skrócone.pdf2410 Getin Holding 2021 PSF MSSF skrócone.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego H1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-09-02 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki