REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2021-04-30 08:03
publikacja
2021-04-30 08:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Getin_Holding_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_List_Prezesa_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_SF_KONSO_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_SZD_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Ocena_RN_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Oswiadczenie_RN_GH_KA.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Informacja_Zarzadu_o_audytorze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Stanowisko_Zarzadu_o_zastrzezeniu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Opinia_RN_zastrz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 279 634 295 107 62 499 68 601
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 85 225 109 513 19 048 25 457
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 82 826 128 370 18 512 29 841
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana 82 826 128 370 18 512 29 841
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana 55 266 87 169 12 352 20 263
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana (400 768) (3 840) (89 573) (893)
Zysk (strata) netto ogółem (345 502) 83 329 (77 221) 19 371
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (347 252) 101 319 (77 612) 23 553
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 750 (17 990) 391 (4 182)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (1,83) 0,53 (0,41) 0,12
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (1,83) 0,53 (0,41) 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 629 558 942 356 140 709 219 061
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 320 589) (78 334) (295 156) (18 210)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (424 739) (992 566) (94 931) (230 733)
Przepływy pieniężne netto razem (1 115 770) (128 544) (249 379) (29 881)
Aktywa ogółem 4 323 797 22 927 195 936 941 5 383 866
Zobowiązania ogółem 3 669 086 21 929 645 795 069 5 149 617
Zobowiązania wobec klientów 2 708 953 18 654 438 587 014 4 380 518
Kapitał własny ogółem 654 711 997 550 141 872 234 249
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 625 112 886 427 135 458 208 155
Udziały niekontrolujące 29 599 111 123 6 414 26 094
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 164 486 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Getin Holding 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.pdfGetin Holding 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Getin Holding za rok 2020
GH List Prezesa Y2020.pdfGH List Prezesa Y2020.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
GH SF KONSO Y2020.pdfGH SF KONSO Y2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding za rok 2020
GH SZD Y2020.pdfGH SZD Y2020.pdf Sprawozdanie z dzialalności Getin Holding i Grupy za rok 2020
GH Ocena RN sprawozdania.pdfGH Ocena RN sprawozdania.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
GH Oswiadczenie RN GH KA.PDFGH Oswiadczenie RN GH KA.PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
GH Informacja Zarządu o audytorze.pdfGH Informacja Zarządu o audytorze.pdf Informacja Zarządu o audytorze
GH Stanowisko Zarządu o zastrzeżeniu.pdfGH Stanowisko Zarządu o zastrzeżeniu.pdf Stanowisko Zarządu odnośnie opinii z zastrzeżeniem
GH Opinia RN zastrz.pdfGH Opinia RN zastrz.pdf Opinia Rady Nadzorczej odnośnie opinii z zastrzeżeniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki