REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 07:57
publikacja
2021-05-14 07:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1_2021_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Grupa_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat
I. Wynik z tytułu odsetek 217 865 284 566 47 651 64 729
II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 22 084 10 803 4 830 2 457
III. Zysk/ (strata) brutto (96 275) (115 462) (21 057) (26 263)
IV. Zysk/ (strata) netto (87 930) (109 630) (19 232) (24 937)
V. Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (87 930) (109 630) (19 232) (24 937)
VI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (97 321) (177 208) (21 286) (40 308)
VII. Przepływy pieniężne netto 68 425 861 711 14 966 196 008
VIII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
IX. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 647 497 34 110 926 7 220 028 7 391 637
X. Suma aktywów 49 090 117 49 930 586 10 533 682 10 819 664
XI. Zobowiązania wobec klientów 44 479 634 43 757 555 9 544 371 9 482 005
XII. Kapitał własny ogółem 1 906 956 2 004 277 409 192 434 315
XIII. Kapitał Tier 1 2 282 847 2 665 059 489 850 577 503
XIV. Kapitał Tier 2 383 810 428 236 82 357 92 796
XV. Łączny współczynnik kapitałowy 7,7% 8,6% 7,7% 8,6%
XVI. Liczba akcji 1 044 553 267 1 044 553 267 1 044 553 267 1 044 553 267
Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat
XVII. Wynik z tytułu odsetek 213 414 277 010 46 677 63 010
XVIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat 15 109 1 890 3 305 430
XIX. Zysk/ (strata) brutto (83 322) (109 449) (18 224) (24 896)
XX. Zysk/ (strata) netto (73 348) (100 710) (16 043) (22 908)
XXI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (82 752) (168 233) (18 099) (38 267)
XXII. Przepływy pieniężne netto 21 134 882 351 4 622 200 703
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 779 343 34 248 962 7 248 319 7 421 548
XXV. Suma aktywów 49 219 455 50 091 772 10 561 435 10 854 592
XXVI. Zobowiązania wobec klientów 44 477 389 43 814 445 9 543 890 9 494 332
XXVII. Kapitał własny ogółem 1 924 522 2 007 274 412 961 434 964
XXVIII. Kapitał Tier 1 2 173 637 2 574 674 466 416 557 917
XXIX. Kapitał Tier 2 383 810 428 236 82 357 92 796
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 7,4% 8,4% 7,4% 8,4%
XXXI. Liczba akcji 1 044 553 267 1 044 553 267 1 044 553 267 1 044 553 267


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2021 roku w wysokości 1 EUR =
4,6603 zł oraz na 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR = 4,6148 zł.


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, innych całkowitych
dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz 31
marca 2020 roku odpowiednio: 1 EUR = 4,5721 zł i 1 EUR= 4,3963 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1_2021_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa_final.pdfQ1_2021_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa_final.pdf Q1_2021_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Grupa_final

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu
2021-05-14 Mateusz Solak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki