REKLAMA
WEBINAR

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 18:15
publikacja
2022-11-28 18:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gaming_Factory_SSF_28.11.2022_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 221 1 097 260 241
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 4 609 - 521 - 983 - 114
III. EBITDA* - 4 510 - 462 - 962 - 101
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem - 4 703 754 - 1 003 165
V. Zysk (strata) netto - 4 675 577 - 997 127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 681 - 3 903 - 572 - 856
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 096 2 483 - 234 545
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - 1 512 - - 332
IX. Przepływy pieniężne netto – razem - 3 776 - 2 932 - 805 - 643
X. Liczba akcji 5 627 700 5 600 000 5 627 700 5 600 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - 0,83 0,10 - 0,18 0,02
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,62 5,55 0,99 1,22
XIII. na 2022-09-30 na 2021-12-31 na 2022-09-30 na 2021-12-31
XIV. Aktywa / Pasywa razem 27 806 32 424 5 710 7 050
XV. Aktywa trwałe 8 330 8 076 1 710 1 756
XVI. Aktywa obrotowe 19 477 24 349 3 999 5 294
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 25 547 30 177 5 246 6 561
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 812 1 783 372 388
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 028 1 029 211 224
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 784 754 161 164
WYBRANE DANE FINANSOWE GAMING FACTORY S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 209 1 682 258 369
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 4 446 - 363 - 948 - 80
XXIII. EBITDA* - 4 348 - 304 - 927 - 67
XXIV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem - 4 516 915 - 963 201
XXV. Zysk (strata) netto - 4 516 739 - 963 162
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 646 - 2 541 - 351 - 558
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 891 - 1 967 - 190 - 431
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - 1 512 - - 332
XXIX. Przepływy pieniężne netto – razem - 2 537 - 6 020 - 541 - 1 321
XXX. Liczba akcji 5 627 700 5 600 000 5 627 700 5 600 000
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - 0,80 0,13 - 0,17 0,03
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 3,95 4,84 0,81 1,04
XXXIII. na 2022-09-30 na 2021-12-31 na 2022-09-30 na 2021-12-31
XXXIV. Aktywa / Pasywa razem 22 762 27 228 4 674 5 920
XXXV. Aktywa trwałe 7 924 7 673 1 627 1 668
XXXVI. Aktywa obrotowe 14 838 19 555 3 047 4 252
XXXVII. Kapitał własny 22 215 26 702 4 562 5 806
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 547 526 112 114
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 95 96 19 21
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 452 430 93 94


Powyższe dane
finansowe za okres 9 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 września 2022 r. – 4,8698 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 września 2022 r. 
– 4,6880 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 września 2021 r.  –
4,5585 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako
zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Gaming Factory_SSF 28.11.2022 .pdfGaming Factory_SSF 28.11.2022 .pdf Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki