REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 17:46
publikacja
2022-09-28 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gaming_Factory_SSF_IH_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Gaming_Factory_PSF_2022_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Gaming_Factory_PSSF_2022_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 648 826 140 182
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -703 -472 -151 -104
III. EBITDA* -638 -443 -137 -97
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -778 -36 -168 -8
V. Zysk (strata) netto -758 -90 -163 -20
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 881 -2 831 -405 -623
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -917 -72 -197 -16
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -1 512 - -333
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -2 797 -4 415 -602 -971
X. Liczba akcji 5 627 700 5 600 000 5 627 700 5 600 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,02 -0,03 -0,00
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 5,32 5,36 1,15 1,18
XIII. WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa / Pasywa razem 31 784 32 424 6 790 7 050
XV. Aktywa trwałe 8 377 8 076 1 790 1 756
XVI. Aktywa obrotowe 23 407 24 349 5 001 5 294
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 29 465 30 177 6 295 6 561
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 865 1 783 398 388
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 027 1 029 219 224
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 838 754 179 164


Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30
czerwca 2022 r. – 4,6806PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. –
4,5994PLN/EURO,-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.  – 4,6427
PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.  – 4,5472 PLN/EUR.*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Gaming Factory_SSF_IH 2022.pdfGaming Factory_SSF_IH 2022.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI GAMING FACTORY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 CZERWCA 2022 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.
Gaming Factory_PSF 2022_raport z przeglądu.pdfGaming Factory_PSF 2022_raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A.
Gaming Factory_PSSF 2022_raport z przeglądu.pdfGaming Factory_PSSF 2022_raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki