29,5000 zł
5,36% 1,5000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SDZ_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 839 212 809 838 194 776 190 393
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51 167 53 545 11 876 12 588
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 265 31 042 6 560 7 298
IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 17 765 22 479 4 123 5 285
V. Całkowite dochody netto za okres 8 821 782 2 047 184
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129 465 49 254 30 048 11 580
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 005) (163 402) (5 107) (38 416)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 511) 155 829 (23 096) 36 635
IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 949 41 681 1 845 9 799
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) 0,74 0,94 0,17 0,22
XII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Suma aktywów 1 594 628 1 649 344 364 603 383 568
XIV. Zobowiązania razem 975 548 1 035 731 223 054 240 868
XV. Zobowiązania długoterminowe 669 627 178 679 153 107 41 553
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 305 921 857 052 69 947 199 314
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 619 066 610 320 141 546 141 935
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 25,87 25,50 5,91 5,93
XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 804 680 809 079 186 761 190 215
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 699 1 504 162 354
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 165 3 972 1 663 934
XXIV. Zysk (strata) okresu 4 214 (185) 978 (43)
XXV. Całkowite dochody netto okresu (12 601) (20 372) (2 925) (4 789)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 595 22 842 1 763 5 370
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 940) (59 286) (1 379) (13 938)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 845) 49 255 (3 910) 11 580
XXIX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 190) 12 811 (3 526) 3 012
XXX. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 (0,01) 0,04 (0,00)
XXXIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIV. Suma aktywów 901 471 934 973 206 116 217 436
XXXV. Zobowiązania razem 336 369 357 270 76 909 83 086
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 188 389 14 811 43 074 3 444
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 147 980 342 459 33 835 79 642
XXXVIII. Kapitał własny 565 102 577 703 129 208 134 350
XXXIX. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 472 5 565
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 23,61 24,14 5,40 5,61


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30.09.2019 roku i 31.12.2018 roku
przez NBP wynoszacego odpowiednio 4,3736 i 4,3000 zł w stosunku do 1 EUR.Poszczególne
pozycje w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku i 30
września 2018 roku, a wynoszących odpowiednio 4,3086 i 4,2535 za 1 EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSSF_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
SDZ_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSDZ_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2019-11-25 Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu
2019-11-25 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2019-11-25 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2019-11-25 Andreas Disch Członek Zarządu
2019-11-25 Anna Wilczynska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.