FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2020-07-28 23:46
publikacja
2020-07-28 23:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym (28.07.2020 r.) wpłynęło zawiadomienie z dnia 28 lipca 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Łukasza Karpińskiego, o następującej treści:

Działając imieniem własnym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji sprzedaży w dniu 28.07.2020r. 4.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Fintech S.A., zmniejszył się mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Umowa kupna-sprzedaży 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zawarta w dniu 28.07.2020 r.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży w dniu 28.07.2020 r. posiadałem osobiście 7.409.091 akcji Spółki reprezentujących około 10,14 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do oddania 7.409.091 głosów, tj. około 10,14 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 28.07.2020r. posiadam 2.909.091 akcji Spółki, reprezentujących około 3,98 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawa do oddania 2.909.091 głosów, tj. około 3,98 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie :

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6.Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7.Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak jest takich głosów.

8.Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przedmiotowe informacje zostały podane w pkt. 2 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki