REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl. Dziś specjalne wydanie serwisu. Debata o 12:00

FIGENE: Zakończenie subskrypcji akcji serii M1

2021-01-22 15:15
publikacja
2021-01-22 15:15
Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M1 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 29 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu, jak również w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2020 r., w związku ze skierowaniem do uprawnionych ofert objęcia akcji serii M1. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 stycznia 2021 r., w związku z przydziałem akcji dokonanym przez Zarząd Spółki w dniu wpływu do siedziby Spółki wszystkich dokumentów dotyczących przyjęcia oferty akcji i podpisanych umów objęcia akcji przez Uczestników programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2019 r.
2) Data przydziału akcji:
Zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki, objęcie akcji serii M1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 11 stycznia 2021 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii M1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do Uczestników programu motywacyjnego oferty objęcia łącznie 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy), które zostały w takiej ilości objęte przez Uczestników.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii M1 w liczbie 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii M1 mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym albo poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy Spółki albo poprzez potrącenie wierzytelności Spółki z tytułu ceny objęcia Akcji serii M1 z wierzytelnością Uczestnika Programu z tytułu wynagrodzenia przyznanego na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki. Opłacenie akcji albo potrącenie wierzytelności, ma nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. z zastrzeżeniem, iż potrącenie wierzytelności może nastąpić jedynie przy spełnieniu wymogów wynikających z art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080). W przypadku wniesienia wkładów na pokrycie akcji w drodze potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 6a ustawy o ofercie publicznej, Spółka uzupełni raport z subskrypcji prywatnej akcji.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta objęcia akcji serii M1 została skierowana do pięciu osób – Uczestników programu motywacyjnego, które podpisały umowy objęcia akcji serii M1.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji akcji serii M1 zawarto pięć umów objęcia akcji serii M1 i przydzielono akcje pięciu osobom.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
W związku z tym, że oferta objęcia akcji serii M1 została skierowana do Uczestników programu motywacyjnego na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki, osoby które objęły akcje serii M1 są powiązane z Emitentem w następujący sposób:
1.Członkowie kadry zarządzającej Emitenta: Janusz Petrykowski (Prezes Zarządu), Przemysław Morysiak (Wiceprezes Zarządu do dnia 17 grudnia 2019 r.)
2.Członkowie kadry zarządzającej spółek zależnych Emitenta: Adam Wolny, Ludmiła Puszkar – Jesionowska oraz Anna Flis.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii M1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M1:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M1 wynoszą 5.653 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego 5.653 zł.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki