REKLAMA

FERRO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-18 17:12
publikacja
2019-11-18 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 337 343,9 302 047,8 78 295,5 71 011,6
II. Zysk z działalności operacyjnej 49 980,5 44 611,0 11 600,2 10 488,1
III. Zysk brutto 45 553,5 39 952,4 10 572,7 9 392,8
IV. Zysk netto 37 066,6 32 335,3 8 602,9 7 602,0
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,74 1,52 0,40 0,36
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,74 1,52 0,40 0,36
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 556,6 (42 256,3) 8 948,7 (9 934,5)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 995,1) (5 974,2) (463,0) (1 404,5)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 809,9) 25 526,7 (6 918,7) 6 001,3
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 6 751,7 (22 703,8) 1 567,0 (5 337,7)
XII. Pozycje bilansowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa, razem 456 277,2 390 875,0 104 325,3 90 901,2
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 206 635,6 157 674,0 47 246,1 36 668,4
XVI. Zobowiązania długoterminowe 24 894,0 39 033,3 5 691,9 9 077,5
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 181 741,6 118 640,7 41 554,2 27 590,9
XVIII. Kapitał własny 249 641,6 233 201,0 57 079,2 54 232,8
XIX. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 857,0 4 940,2


Dane finansowe w
EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:


·  
* poszczególne
pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1
stycznia do 30 września 2019 r. w wysokości 4,3086 PLN/EUR oraz za okres
od 1 stycznia do 30 września 2018 r. w wysokości 4,2535 PLN/EUR;


·     * 
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 30 września2019 r. w wysokości 4,3736 PLN/EUR oraz
średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 4,3000
PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2019-11-18 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki