REKLAMA

FASING: wyniki finansowe

2020-11-26 08:13
publikacja
2020-11-26 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QSr_2020_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112677 162127 25366 37629
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9183 26048 2067 6046
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9054 23335 2038 5416
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 6465 19631 1455 4556
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1979 1872 446 434
VI. Inne całkowite dochody 1517 2751 342 638
VII. Łączne całkowite dochody 7982 22382 1797 5195
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 5046 19141 1136 4443
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2936 3241 661 752
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11480 625 2584 145
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1626 -902 -366 -209
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10724 2402 -2414 557
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -870 2125 -196 493
XIV. Aktywa razem 298396 333746 65918 76309
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124096 161496 27414 36925
XVI. Zobowiązania długoterminowe 52148 55017 11520 12579
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 66074 99869 14596 22835
XVIII. Kapitał własny 174300 172250 38504 39384
XIX. Kapitał zakładowy 8731 8731 1929 1996
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 139825 139405 30888 31874
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 34475 32845 7616 7510
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 4486 17759 1010 4122
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 979 1 872 446 434
XXIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXV. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03 5,94 0,23 1,38
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,09 55,43 12,39 12,67
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,18
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości
XXX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83005 119246 18686 27676
XXXI. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7364 21068 1658 4890
XXXII. III. Zysk (strata) brutto 7771 18756 1749 4353
XXXIII. IV. Zysk (strata) netto 6660 16684 1499 3872
XXXIV. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16607 84 3739 19
XXXV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5343 -1011 -1203 -235
XXXVI. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9985 2242 -2248 520
XXXVII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1279 12504 288 2902
XXXVIII. IX. Aktywa razem 213933 221741 47259 50700
XXXIX. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92274 100134 20384 22895
XL. XI. Zobowiązania długoterminowe 50830 53217 11229 12168
XLI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36934 40747 8159 9317
XLII. XIII. Kapitał własny 121659 121607 26875 27805
XLIII. XIV. Kapitał podstawowy 8731 8731 1929 1996
XLIV. XV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLV. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,14 5,37 0,48 1,23
XLVI. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XLVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 39,15 39,14 8,65 8,95
XLVIII. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XLIX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport QSr_2020_3.pdfRaport QSr_2020_3.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2020-11-26 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-11-26 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki