REKLAMA

FASING: wyniki finansowe

2020-09-16 08:18
publikacja
2020-09-16 08:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_I_POLROCZE_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowy_Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_skonolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_skonsolidowane_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_z_dzialalnosci_grupy_za_1_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_z_dzialalnosci_spolki_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wizualizacja_Polrocznego_Sprawozdania_Finansowego_Fasing_jednostkowy_wygenerowany_z_XML_z_zalacznikami.pdf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Raport skonsolidowany
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79769 115189 17961 26863
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8793 20931 1980 4881
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9331 18176 2101 4239
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 7158 15515 1612 3618
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1575 1500 355 350
VI. Inne całkowite dochody 1647 1574 371 367
VII. Łączne całkowite dochody 8805 17089 1983 3985
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 6352 14613 1430 3408
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2453 2476 552 577
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1751 7552 394 1761
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1421 -1530 320 -357
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11701 4813 -2635 1122
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8529 10835 -1920 2527
XIV. Aktywa razem 299384 338096 67036 79515
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124262 171139 27824 40249
XVI. Zobowiązania długoterminowe 53033 56090 11875 13191
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 65305 108301 14623 25471
XVIII. Kapitał własny 175122 166957 39212 39266
XIX. Kapitał zakładowy 8731 8731 1955 2053
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 141130 134877 31601 31721
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 33992 32080 7611 7545
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 5583 14015 1257 3268
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 575 1 500 355 350
XXIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXV. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,58 6,61 0,58 1,54
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,36 53,73 12,62 12,64
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,80 0,00 0,19
Raport jednostkowy
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63504 85129 14299 19853
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjne 7547 16437 1699 3833
XXXII. Zysk (strata) brutto 8245 13647 1856 3183
XXXIII. Zysk (strata) netto 7134 12038 1606 2807
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6486 6010 1460 1402
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2246 -1294 -506 -302
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10464 7788 -2356 1816
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -6224 12504 -1401 2916
XXXVIII. Aktywa razem 216784 236961 48541 55729
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94651 120000 21194 28222
XL. Zobowiązania długoterminowe 51633 54121 11561 12728
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 38144 59443 8541 13980
XLII. Kapitał własny 122133 116961 27347 27507
XLIII. Kapitał podstawowy 8731 8731 1955 2053
XLIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,30 3,87 0,51 0,91
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 39,31 37,64 8,80 8,85
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,00 0,80 0,00 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA I POŁROCZE 2020.pdfINFORMACJA DODATKOWA I POŁROCZE 2020.pdf
Jednostkowy Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdfJednostkowy Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdf
PS_2020.pdfPS_2020.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf
SAP_2020.pdfSAP_2020.pdf
Skonsolidowany Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdfSkonsolidowany Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdf
Sprawozdania skonsolidowane za I półrocze 2020.pdfSprawozdania skonsolidowane za I półrocze 2020.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności grupy za 1 półrocze 2020 roku.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności grupy za 1 półrocze 2020 roku.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności spółki za I półrocze 2020 roku.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności spółki za I półrocze 2020 roku.pdf
Wizualizacja Półrocznego Sprawozdania Finansowego Fasing jednostkowy wygenerowany z XML z załącznikami.pdf.pdfWizualizacja Półrocznego Sprawozdania Finansowego Fasing jednostkowy wygenerowany z XML z załącznikami.pdf.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2020-09-16 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-09-16 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki