REKLAMA
RPP

FAMUR S.A.: wyniki finansowe

2022-11-08 17:25
publikacja
2022-11-08 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2022_FMF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 857 729 183 160
II. Zysk z działalności operacyjnej 168 102 36 22
III. Zysk z działalności kontynuowanej 143 95 31 21
IV. Zysk netto 70 99 15 22
V. Zysk netto, w tym przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 96 101 20 22
VI. Przepływy z działalności operacyjnej -70 101 -15 22
VII. Przepływy z działalności inwestycyjnej -199 -185 -42 -41
VIII. Przepływy z działalności finansowej 139 65 30 14
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -130 -19 -28 -4
X. Średnioważona liczba akcji w mln szt 575 575 575 575
XI. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej przyjęty do wyliczenia zysku na 1 akcję zwykłą (w mln zł) 169 97 36 21
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,17 0,06 0,04
XIII. Zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,18 0,04 0,04
XIV. Rozwodniony zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,17 0,06 0,04
XV. "Rozwodniony zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,18 0,04 0,04
XVI. STAN NA DZIEŃ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 3 383 3 220 695 700
XVIII. Kapitał własny 1 909 1 881 392 409
XIX. Kapitał podstawowy 6 6 1 1
XX. Zobowiązania 1 474 1 339 303 291
XXI. Zobowiązania długoterminowe 653 670 134 146
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 821 669 169 145
XXIII. Liczba akcji w mln szt 575 575 575 575
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,32 3,27 0,68 0,71
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,32 3,27 0,68 0,71
JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 844 648 180 142
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej 189 91 40 20
XXVIII. Zysk netto 179 94 38 21
XXIX. Przepływy z działalności operacyjnej 359 248 77 54
XXX. Przepływy z działalności inwestycyjnej -296 -307 -63 -67
XXXI. Przepływy z działalności finansowej -229 1 -49 0
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem -166 -58 -35 -13
XXXIII. Średnioważona liczba akcji w mln szt 575 575 575 575
XXXIV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,31 0,16 0,07 0,04
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,31 0,16 0,07 0,04
XXXVI. STAN NA DZIEŃ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXVII. Aktywa razem 2 628 2 599 540 565
XXXVIII. Kapitał własny 1 587 1 376 326 299
XXXIX. Kapitał podstawowy 6 6 1 1
XL. Zobowiązania 1 041 1 223 214 266
XLI. Zobowiązania długoterminowe 631 645 130 140
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 410 578 84 126
XLIII. Średnioważona liczba akcji w mln szt 575 575 575 575
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 2,76 2,39 0,57 0,52
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 2,76 2,39 0,57 0,52
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powyższe
dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">euro
w następujący sposób:</span></font><br/><font size="4"><br/></font>
</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4">Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat </font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy 2022 roku i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">odpowiednio
za 9 miesięcy 2021 roku przeliczono według kursu stanowiącego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązujących</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
ostatni dzień każdego miesiąca.</span></font><br/><font size="4"><br/></font><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4">Kurs
ten za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł 1 EUR = 4,6880 PLN</font></span><br/><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4">i
odpowiednio </font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
9 miesięcy 2021 roku wyniósł 1 EUR= 4,5585 PLN</span></font><br/><font size="4"><br/></font><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4">Pozycje
ze sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według </font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">bilansowy.</span></font><font size="4"><br/><br/></font><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4">Kurs
ten wyniósł na dzień 30.09.2022 roku 1 EUR = 4,8698 PLN</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="4"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
odpowiednio na dzień 31.12.2021 roku 1 EUR = 4,5994 PL</span></font><font face="Times New Roman">N</font>

<p>
<font face="Times New Roman"><br/>
</font> </p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q 2022 FMF.pdfRaport 3Q 2022 FMF.pdf Grupa FAMUR Skonsolidowany Raport za 9 miesięcy i 3 kwartał 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2022-11-08 Robert Karski Prokurent
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki