REKLAMA
RPP

EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.

2022-11-10 16:40
publikacja
2022-11-10 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 10 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :
Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 1 911 581 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 025 581 z 2 025 581 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 54,04% kapitału zakładowego).


Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji mandatowo-skrutacyjnej, następującej treści:
„Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji mandatowo-skrutacyjnej”.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie (oddano 2 025 581 ważnych głosów ZA z 2 025 581 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 54,04% kapitału zakładowegoUchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.”

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie (oddano 2 025 581 ważnych głosów ZA z 2 025 581 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 54,04% kapitału zakładowego).Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie:
1)W § 10 skreśla się ustęp (4) i (5).

2)W § 13 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:
„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu.”
3)Po § 17 Statutu dodaje się § 171 w brzmieniu:
„(1). Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
(a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
(b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
(c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
(d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
(e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
(2) Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. (1) lit. (a)-(d), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
(3) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
(a) ust.(1) lit. (a)-(c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
(b) ust.(1) lit. (d) i (e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
(4) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.”

4)W § 18 ustępy (2) i (3) otrzymują następujące brzmienie:
„(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej,
(3) Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

5) W § 20 wprowadza się następujące zmiany:
a) Ustęp 2 lit (a),(b) i (c) otrzymuje następujące brzmienie:
„(a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym ;
(b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
(c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);”
b) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (3 ) i (4) w brzmieniu:
„(3) Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
(4) Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”

6) W § 21 wprowadza się następujące zmiany:
a ) Ustęp (1) otrzymuje następujące brzmienie:
„(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.”
b) Po ustępie (1) dodaje się ustęp (11) w brzmieniu:
„(11) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

7) W § 22 Statutu wprowadza się następujące zmiany:
a) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (21) w brzmieniu:
„(21)Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”
b) Skreśla się ustęp (5).

8) W § 23 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:
„(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”
9) W § 24 wprowadza się następujące zmiany:
a) Litera (i) otrzymuje brzmienie:
„(i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

10) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:
„Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu”

11) W § 29 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:
„(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

12) Ustęp (1) w § 31 otrzymuje następujące brzmienie:
„(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 025 581 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 025 581 z 2 025 581 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 54,04 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie:
1)skreśla się § 8 Statutu w brzmieniu:
„(1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:
(a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,
(b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
(2) Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej:
(a) prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu mają Krzysztof Jerzy Stepokura i Jacek Marcin Foltarz,
(b) - prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej mają wszyscy założyciele.
(3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1) i (2 b) wygasa z chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.
(4) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (2 a) wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez niego akcji spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji.”

2) zmienia się ustęp 1 w § 14 w brzmieniu: „(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą.” w ten sposób że trzymuje on brzmienie: „(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.”

3) skreśla się ustęp 2 w § 14 w brzmieniu : „(2) Rada Nadzorcza może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie.”

4) zmienia się § 15 w brzmieniu: „Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8) ust. (2), Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).” w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).”

5) zmienia się ustęp 1 w § 18 w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem (§19) i (§8) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie ” w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: „Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

6) skreśla się § 19 w brzmieniu: „(1) Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) członków, i jest powoływana i odwoływana przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.
(2) Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.”

7) skreśla się literę (e) w ustępie (2) § 20 w brzmieniu: „(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy: (e) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujących do świadczenia na rzecz Założycieli lub osób pozostających z Założycielami w jakichkolwiek związkach kapitałowych lub osobowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej;”

8) zmienia się literę (o) w § 24 litera w brzmieniu: „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: (o) z zastrzeżeniem (§ 19) ust. (2) Statutu Spółki, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;„ w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie: „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: (o) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”

9) skreśla się literę (d) w ustępie 3 § 25 w brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: (…)
(d) na pisemny wniosek któregokolwiek z Założycieli jeśli posiada on co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki.”

10) zmienia się ustęp 2 w § 27 w brzmieniu:„(2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: „(2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 025 581 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 025 581 z 2 025 581 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 54,04 % kapitału zakładowego).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-11-10 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki