18,03 zł
-5,35% -1,02 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Eurocash_Raport_1Q_2018_PL_finalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-11
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.pl www.eurocash.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 5 000 323 4 651 076 1 195 935 1 075 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 098) (6 980) (1 698) (1 614)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (17 285) (16 155) (4 134) (3 736)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (18 528) (14 962) (4 431) (3 460)
V. Zysk (strata) netto (18 528) (14 962) (4 431) (3 460)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 197) (79 848) (11 288) (18 464)
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (33 988) (139 037) (8 129) (32 150)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 376 296 195 104 89 999 45 115
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 295 112 (23 782) 70 582 (5 499)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 158 564 138 952 047 139 158 564 138 952 047
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 158 564 139 100 635 139 158 564 139 100 635
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,11) (0,11) (0,03) (0,02)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,11) (0,11) (0,03) (0,02)
XIV. Stan na dzień 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XV. Aktywa 6 251 083 5 979 922 1 485 347 1 433 725
XVI. Zobowiązania długoterminowe 87 499 96 109 20 791 23 043
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 153 056 4 853 808 1 224 440 1 163 732
XVIII. Kapitał własny 1 010 528 1 030 005 240 116 246 950
XIX. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 33 067 33 365
XX. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,82 6,94 1,62 1,66
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,68 6,80 1,59 1,63
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 111 277,15 - 26 679,41
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,80 - 0,19
XXVI. JEDNOSTKOWE 2018 pln 2017 pln 2018 eur 2017 eur
XXVII. Przychody ze sprzedaży 3 352 284 2 976 482 801 771 688 268
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 472 (9 187) 2 265 (2 124)
XXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 642 (16 394) 393 (3 791)
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 269 (13 853) 64 (3 203)
XXXI. Zysk (strata) netto 269 (13 853) 64 (3 203)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 472) 64 177 (8 006) 14 840
XXXIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (16 899) (154 603) (4 042) (35 750)
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 348 313 63 134 83 307 14 599
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 297 942 (27 292) 71 259 (6 311)
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 158 564 139 023 791 139 158 564 139 023 791
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 158 564 139 120 988 139 158 564 139 120 988
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,00 (0,10) 0,00 (0,02)
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,00 (0,10) 0,00 (0,02)
XL. Stan na dzień 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XLI. Aktywa 5 516 526 5 322 939 1 310 806 1 276 209
XLII. Zobowiązania długoterminowe 79 330 87 317 18 850 20 935
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 438 744 4 237 512 1 054 709 1 015 971
XLIV. Kapitał własny 998 452 998 110 237 246 239 303
XLV. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 33 067 33 365
XLVI. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 139 530 636 142 069 536 139 530 636
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,17 7,17 1,70 1,72
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,03 7,15 1,67 1,72
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 101 589,20 - 24 356,66
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,73 - 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Eurocash Raport 1Q 2018 PL finalny.pdfEurocash Raport 1Q 2018 PL finalny.pdf Skonsolidowany raport za 1 kw. 2018 r. Grupy Eurocash

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-11 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2018-05-11 Przemysław Ciaś Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl