ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2019-03-14 06:33
publikacja
2019-03-14 06:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_ENERGA_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018__PL___E36866_GDA.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Skonsolidowane_SF_GK_Energa_2018_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_Zarzadu_ENERGA_SA_z_dzialalnosci_Grupy_ENERGA_za_2018_rok_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_ENERGA__2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_ENERGA_SA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ENERGA_SA_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
w mln. w mln. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 10 337 10 534 2 423 2 482
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 176 1 210 276 285
III. Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem 953 1 002 223 236
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 739 773 173 182
V. Całkowite dochody 696 724 163 171
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 859 2 182 436 514
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 770) (1 455) (415) (343)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 006) 1 452 (236) 342
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (917) 2 179 (215) 513
X. Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,79 1,87 0,42 0,44
XI. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XII. stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 16 182 14 930 3 763 3 580
XIV. Aktywa obrotowe 5 417 6 126 1 260 1 469
XV. Aktywa razem 21 599 21 056 5 023 5 048
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 438 8 968 1 962 2 150
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 805 2 623 652 629
XVIII. Kapitał własny 10 356 9 465 2 408 2 269
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 295 9 409 2 394 2 256
XX. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 052 1 084
XXI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,87 22,73 5,78 5,45
XXII. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
XXIII. Liczba akcji w mln na koniec okresu 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz
31 grudnia 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000, na dzień 31 grudnia 2017 roku -
4,1709.− poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, okresu
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447.− poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 roku - 4,2447.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_List Prezesa.pdf1_List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
2_ENERGA SA Sprawozdanie z badania SSF 2018 PL _ E36866 GDA.PDF2_ENERGA SA Sprawozdanie z badania SSF 2018 PL _ E36866 GDA.PDF Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta
3_Skonsolidowane SF GK Energa 2018_PL.pdf3_Skonsolidowane SF GK Energa 2018_PL.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za 2018 rok
4_Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy ENERGA za 2018 rok_final.pdf4_Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy ENERGA za 2018 rok_final.pdf Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy ENERGA za 2018 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu
5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA_ 2018.pdf5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA_ 2018.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA
6_Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA dotycząca sprawozdań za rok 2018.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA dotycząca sprawozdań za rok 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz sprawozdań z działalności ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA za rok 2018
7_Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf7_Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
2019-03-14 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-03-14 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Małgorzata Guzińska-Błońska Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów, Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki