REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2022-11-28 07:54
publikacja
2022-11-28 07:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw.2022-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-III_kw.2022-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 735 39 477 6 983 8 660
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 380 1 957 294 429
III. Zysk (strata) brutto 1 230 1 766 262 387
IV. Zysk (strata) netto 1 117 1 524 238 334
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 675 -4 603 -997 -1 010
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 396 1 781 84 391
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 532 -1 042 -327 -229
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 811 -3 865 -1 240 -848
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 992 30 698 6 159 6 626
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 324 11 656 2 120 2 516
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 343 1 420 276 307
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 392 7 746 1 518 1 672
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 669 19 041 4 039 4 110
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 935 3 935 808 849
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,06 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,00 0,97 0,21 0,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SQ-III kw.2022-sig.pdfPozostałe informacje SQ-III kw.2022-sig.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 383 4 785 5 322 5 818
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 573 666 852 945
wartość firmy
- koszty zakończonych prac rozwojowych 0 2 7 9
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 258 3 512 3 786 4 084
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 552 607 684 789
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 418 465 520 602
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 134 142 164 187
II. Aktywa obrotowe 25 609 23 285 26 469 24 880
1. Zapasy 4 077 7 358 4 890 3 345
2. Należności krótkoterminowe 14 046 6 569 8 613 15 705
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 14 046 6 569 8 613 15 705
3. Inwestycje krótkoterminowe 230 3 803 6 041 697
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 230 3 803 6 041 697
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 230 3 803 6 041 697
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 256 5 555 6 925 5 133
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 29 992 28 070 31 791 30 698
PASYWA
I. Kapitał własny 19 669 18 544 19 930 19 041
1. Kapitał zakładowy 3 935 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy 14 263 14 263 13 229 13 228
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 249 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 105 105 105 105
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 1 117 -8 2 412 1 524
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 323 9 526 11 861 11 657
1. Rezerwy na zobowiązania 1 068 1 017 1 294 1 351
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 57 104 284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 492 492 720 554
a) długoterminowa 190 190 190 239
b) krótkoterminowa 302 302 530 315
1.3. Pozostałe rezerwy 460 468 470 513
długoterminowe
a) krótkoterminowe 460 468 470 513
2. Zobowiązania długoterminowe 1 343 1 383 1 389 1 421
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 343 1 383 1 389 1 421
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 391 6 368 8 282 7 746
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 328 6 368 8 282 7 746
3.2. Fundusze specjalne 63 108 0 21
4. Rozliczenia międzyokresowe 521 758 896 1 139
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 521 758 896 1 139
długoterminowe
a) krótkoterminowe 521 758 896 1 139
P a s y w a r a z e m 29 992 28 070 31 791 30 698
Wartość księgowa 19 669 18 544 19 930 19 041
Liczba akcji (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,00 0,94 1,01 0,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 24 132 29 530 30 125 29 656
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 24 132 29 530 30 125 29 656
- udzielonych gwarancji i poręczeń 24 132 29 530 30 125 29 656
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 24 132 29 530 30 125 29 656
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 063 32 735 18 126 39 477
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 883 32 248 17 534 38 722
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 180 487 592 755
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 826 28 335 14 976 35 340
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 670 27 918 14 438 34 686
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 157 417 539 654
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 237 4 400 3 149 4 137
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 156 3 344 1 041 3 300
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 081 1 056 2 108 837
VI. Pozostałe przychody operacyjne 226 549 26 1 359
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163 194 1 233
Dotacje
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18 18 44
3. Inne przychody operacyjne 45 337 26 82
VII. Pozostałe koszty operacyjne 52 225 36 239
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65
2. Inne koszty operacyjne 52 160 36 239
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 255 1 380 2 098 1 957
IX. Przychody finansowe 46 97 19
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 46 97 11
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4
3. Inne 4
X. Koszty finansowe 71 247 68 211
1. Odsetki w tym: 2 3
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4
3. Inne 71 247 66 204
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 1 230 1 230 2 030 1 765
XII. Podatek dochodowy 105 113 256 241
a) część bieżąca 113 113
b) część odroczona 105 113 143 128
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 1 125 1 117 1 774 1 524
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 004 1 143
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 544 19 930 18 305 18 305
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 544 19 930 18 305 18 305
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 935 3 935 3 935 3 935
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 935 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 263 13 229 15 890 15 890
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 034 -2 661 -2 661
a) zwiększenia (z tytułu) 1 034
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 034
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 661 2 661
- pokrycia straty 1 874 1 874
- dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA 787 787
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 263 14 263 13 229 13 229
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 249 249 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 249 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 105 105 105 105
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 105 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 412
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 412
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 412
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 412
- podział zysku -przekazanie nzysku na kapitał zapasowy 1 034
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 1 378
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 874 -1 874
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 874 -1 874
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) -1 874 -1 874
- rozliczenia z kapitałem zapasowym - wg.Uchwały 17/2021 ZWZA -1 874 -1 874
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 1 125 1 117 2 412 1 524
a) zysk netto 1 125 1 117 2 412 1 524
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 669 19 669 19 930 19 041
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 669 19 669 19 930 19 041
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 125 1 117 1 774 1 524
II. Korekty razem -4 865 -5 792 1 461 -6 127
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 274 808 301 937
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -37 -75 8 19
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -163 -194 0 -1 233
5. Zmiana stanu rezerw 51 -225 161 139
6. Zmiana stanu zapasów 3 281 813 4 578 2 159
7. Zmiana stanu należności -7 478 -5 505 -1 312 -7 615
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 092 -840 92 1 388
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 882 -574 -2 367 -1 921
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 740 -4 675 3 235 -4 603
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 238 461 70 1 948
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 238 461 70 1 948
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -3 -65 -6 -168
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3 -65 -6 -168
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 235 396 63 1 780
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 45 96 -2 725 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki -2 725
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 45 96
II. Wydatki -116 -1 628 -76 -1 042
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1 377 -788
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -107 -229 -67 -235
3. Odsetki -9 -22 -8 -19
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -71 -1 532 -2 801 -1 042
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 576 -5 811 497 -3 865
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 573 -5 811 497 -3 865
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 6 041 0 4 562
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -3 573 230 497 697
- o ograniczonej możliwości dysponowania -182 101 -61 81
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2022-sig.pdfInformacja dodatkowa SAQ-III kw.2022-sig.pdf INFORMACJA DODATKOWA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki