REKLAMA

ECHO: wyniki finansowe

2019-09-17 07:55
publikacja
2019-09-17 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_Grupy_Kapitalowej_Echo_Investment_S.A._za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_report_of_the_Echo_Investment_Capital_Group_for_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_Echo_review_conso_audit_report.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_Echo_standalone_Sprawozdanie_z_badania.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Echo Investment
I. Przychody ze sprzedaży 130 801 190 764 30 504 44 997
II. Zysk operacyjny 104 795 131 854 24 439 31 101
III. Zysk (strata) brutto 89 630 174 202 20 903 41 090
IV. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 67 904 126 489 15 836 29 836
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (105 195) (95 674) (24 532) (22 567)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (58 372) 36 113 (13 613) 8 518
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 106 (274 118) 7 721 (64 658)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (130 461) (333 679) (30 425) (78 707)
IX. Aktywa razem 4 535 347 3 697 782 1 066 639 847 804
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 534 368 1 515 179 360 858 347 391
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 693 966 1 062 609 398 393 243 628
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 922 577 813 007 216 975 186 401
XIII. Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,31 0,04 0,07
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,72 3,67 0,87 0,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport półroczny Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za I półrocze 2019 roku.pdfRaport półroczny Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za I półrocze 2019 roku.pdf
Financial report of the Echo Investment Capital Group for H1 2019.pdfFinancial report of the Echo Investment Capital Group for H1 2019.pdf
19 HY Echo review conso audit report.T.pdf19 HY Echo review conso audit report.T.pdf
19 HY Echo standalone Sprawozdanie z badania.T.pdf19 HY Echo standalone Sprawozdanie z badania.T.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-09-17 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki