REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2021-05-28 07:33
publikacja
2021-05-28 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr1_2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 283 30 643 7 280 6 970
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 581 -1 126 1 221 -256
III. Zysk (strata) netto 4 374 -470 957 -107
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 4 374 -470 957 -107
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 849 -2 355 1 935 -536
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 -34 3 -8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 078 2 992 -236 681
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 787 603 1 703 137
IX. Aktywa, razem 106 503 89 183 22 853 19 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 006 26 060 8 370 5 647
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 898 9 408 1 909 2 039
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 30 108 16 652 6 461 3 608
XIII. Kapitał własny 67 534 63 160 14 491 13 686
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 565 6 629
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,71 -0,08 0,16 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 11,04 10,32 2,37 2,24


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2020 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2020 - 31.03.2020 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


* Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2021 r. –
4,6603 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2020 r.– 4,6148 zł/EURO.


* Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2021 roku i danych porównawczych
pierwszego kwartału 2020 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,5721 zł/EURO i
4,3963 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ w okresie objętym sprawozdaniem jak i w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr1 2021 r..pdfRaport kwartalny QSr1 2021 r..pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki