REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2019-09-10 17:23
publikacja
2019-09-10 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Skonsolidowany_raport_1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skons._spr._fin._1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_spr._fin._1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Raport_bieglego_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_spr._fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Raport_bieglego_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skon._spr._fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 2 138 1 127 499 266
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 764 -8 819 -1 111 -2 080
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 181 -17 498 -1 908 -4 127
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 966 -22 019 -1 625 -5 194
V. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej -6 966 -22 019 -1 625 -5 194
VI. Całkowite dochody ogółem -6 966 -22 019 -1 625 -5 194
VII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej -6 966 -22 019 -1 625 -5 194
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 752 -402 409 -95
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 109 2 367 259 558
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 754 -1 917 -642 -452
XI. Przepływy pieniężne netto razem 107 48 25 11
XII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,11 -0,35 -0,03 -0,08
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,11 -0,35 -0,03 -0,08
XIV. Na dzień 30 czerwca 2019 Na dzień 30 czerwca 2018 Na dzień 30 czerwca 2019 Na dzień 30 czerwca 2018
XV. Aktywa razem 308 308 318 841 72 509 73 102
XVI. Kapitały własne 164 625 186 346 38 717 42 724
XVII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 164 625 186 346 38 717 42 724
XVIII. Zobowiązania 143 683 132 495 33 792 30 378
XIX. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - - - -
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XX. Przychody ze sprzedaży 252 502 59 118
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 527 -748 -590 -176
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 050 -39 654 -1411 -9354
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 735 -39 887 -1338 -9409
XXIV. Całkowite dochody ogółem -5 735 -39 887 -1338 -9409
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 1 817 12 429
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 126 0 30
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 -1 948 -11 -459
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 -5 0 -1
XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,08 -0,53 -0,02 -0,13
XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,08 -0,53 -0,02 -0,13
XXXI. Na dzień 30 czerwca 2019 Na dzień 30 czerwca 2018 Na dzień 30 czerwca 2019 Na dzień 30 czerwca 2018
XXXII. Aktywa razem 213 350 235 448 50 176 53 982
XXXIII. Kapitały własne 167 560 192 733 39 408 44 189
XXXIV. Zobowiązania 45 790 42 715 10 768 9 793


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:-
za okres bieżący – 4,2880- za okres poprzedni –
4,2395pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:- za
okres bieżący – 4,2520- za okres poprzedni – 4,3616-
na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowany raport 1H_2019.pdfCZT Skonsolidowany raport 1H_2019.pdf CZT Skonsolidowany raport 1H_2019
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2019.pdfCZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2019.pdf CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2019
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2019.pdfCZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2019.pdf CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2019
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin.pdfCZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skon. spr. fin.pdfCZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skon. spr. fin.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skon. spr. fin

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki