REKLAMA
PIT 2023

CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2023-11-08 17:17
publikacja
2023-11-08 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GPP_3Q_2023_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPP_3Q_2023_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. dane w mln zł oraz mln EUR mln EUR mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9.944,8 9.485,7 2.169,0 2.068,9
III. Koszty operacyjne (9.002,1) (8.326,4) (1.963,4) (1.816,0)
IV. Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej(1) 220,1 113,4 48,0 24,7
V. Pozostałe koszty operacyjne, netto (23,4) (25,7) (5,1) (5,6)
VI. Zysk z działalności operacyjnej 1.139,4 1.247,0 248,5 272,0
VII. Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 81,7 (5,5) 17,8 (1,2)
VIII. Koszty finansowe, netto (955,4) (416,8) (208,4) (90,9)
IX. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (1) 29,7 62,7 6,5 13,7
X. Zysk brutto za okres 295,4 887,4 64,4 193,6
XI. Podatek dochodowy (114,1) (160,8) (24,9) (35,1)
XII. Zysk netto 181,3 726,6 39,5 158,5
XIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 178,0 740,5 38,8 161,5
XIV. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących 3,3 (13,9) 0,7 (3,0)
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,33 1,30 0,07 0,28
XVI. EBITDA(2) 2.554,5 2.612,9 557,2 569,9
XVII. Marża EBITDA 25,7% 27,5% 25,7% 27,5%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
dane w mln zł oraz mln EUR
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.468,3 1.090,2 320,2 237,8
XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.234,7) (1.402,5) (269,3) (305,9)
XX. w tym wydatki inwestycyjne(3) (1.004,5) (812,2) (219,1) (177,1)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3.091,0 (1.729,7) 674,2 (377,3)
XXII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3.324,6 (2.042,0) 725,1 (445,4)
SKONSOLIDOWANY BILANS
XXIII. dane w mln zł oraz mln EUR 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
XXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4) 4.181,7 817,8 902,1 176,4
XXV. Aktywa 36.772,3 32.306,6 7.932,6 6.969,2
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 14.252,5 10.180,4 3.074,6 2.196,1
XXVII. Finansowe zobowiązania(5) długoterminowe 12.969,5 8.870,8 2.797,8 1.913,6
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6.756,3 6.315,4 1.457,5 1.362,4
XXIX. Finansowe zobowiązania(5) krótkoterminowe 3.084,9 1.867,2 665,5 402,8
XXX. Kapitał własny 15.763,5 15.810,8 3.400,5 3.410,7
XXXI. Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,5 5,5Wybrane dane finansowe:- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy
dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2023 roku i 30 września 2022
roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5850 złotych za 1 euro, tj.
po kursie średnioważonym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września
2023 roku opublikowanym przez NBP;- ze skonsolidowanego bilansu na
dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone
na euro po kursie 4,6356 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 29
września 2023 roku).(1) Obejmuje szacunkowe dane Grupy
Asseco Poland przypisane Grupie za okres 9 miesięcy zakończony 30
września 2023 roku.(2) EBITDA definiujemy jako
zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z
wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z
tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek,
kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych.(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają
płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych
wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach
środków pieniężnych z działalności operacyjnej, oraz płatności z tytułu
koncesji, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych.(4) Na saldo składają się Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania.(5) Na zobowiązania finansowe
składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i
leasingu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GPP 3Q 2023 PL.pdfGPP 3Q 2023 PL.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2023 roku
GPP 3Q 2023 ENG.pdfGPP 3Q 2023 ENG.pdf Interim Consolidated Report of Polsat Plus Group for the 3 and 9 months ended September 30, 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-11-08 Maciej Stec Wiceprezes Zarządu Maciej Stec
2023-11-08 Jacek Felczykowski Członek Zarządu Jacek Felczykowski
2023-11-08 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2023-11-08 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu Agnieszka Odorowicz
2023-11-08 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki