REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2022-11-14 17:48
publikacja
2022-11-14 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GPP_3Q_2022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPP_3Q_2022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. dane w mln zł oraz mln EUR mln EUR mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9.485,7 9.179,0 2.030,0 1.964,4
III. Koszty operacyjne (8.326,4) (7.494,9) (1.781,9) (1.604,0)
IV. Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej 113,4 3.690,8 24,3 789,9
V. Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto (25,7) 1,7 (5,5) 0,3
VI. Zysk z działalności operacyjnej 1.247,0 5.376,6 266,9 1.150,6
VII. Strata z działalności inwestycyjnej, netto (5,5) (31,1) (1,2) (6,6)
VIII. Koszty finansowe, netto (416,8) (172,3) (89,2) (36,9)
IX. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 62,7 64,0 13,4 13,7
X. Zysk brutto za okres 887,4 5.237,2 189,9 1.120,8
XI. Podatek dochodowy (160,8) (1.156,4) (34,4) (247,5)
XII. Zysk netto 726,6 4.080,8 155,5 873,3
XIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 740,5 4.071,3 158,5 871,3
XIV. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących (13,9) 9,5 (3,0) 2,0
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 1,30 6,38 0,28 1,37
XVI. EBITDA(1) 2.612,9 6.818,6 559,2 1.459,2
XVII. Marża EBITDA 27,5% 74,3% 27,5% 74,3%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.090,2 2.442,7 233,3 522,8
XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.402,5) 4.646,0 (300,1) 994,3
XX. w tym wydatki inwestycyjne(2) (812,2) (901,8) (173,8) (193,0)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.729,7) (981,5) (370,2) (210,0)
XXII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2.042,0) 6.107,2 (437,0) 1.307,0
SKONSOLIDOWANY BILANS
XXIII. dane w mln zł oraz mln EUR 30 września 2022 31 grudnia 2021 30 września 2022 31 grudnia 2021
XXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) 1.596,1 3.644,3 327,8 748,3
XXV. Aktywa 31.686,2 32.237,0 6.506,7 6.619,8
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 10.457,8 11.226,1 2.147,5 2.305,2
XXVII. Finansowe zobowiązania(4) długoterminowe 9.079,2 10.111,4 1.864,4 2.076,3
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5.573,9 5.626,3 1.144,6 1.155,3
XXIX. Finansowe zobowiązania(4) krótkoterminowe 1.717,3 1.340,2 352,6 275,2
XXX. Kapitał własny 15.654,5 15.384,6 3.214,6 3.159,2
XXXI. Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,3 5,3


Wybrane dane finansowe:- ze
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za okresydziewięciu
miesięcy zakończone 30 września 2022 roku i 30 września 2021 roku
zostały przeliczone na euro po kursie 4,6727złotych za 1 euro,
tj. po kursie średnioważonym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30
września 2022 roku opublikowanymprzez NBP;- ze
skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2022 roku i 31 grudnia
2021 roku zostały przeliczone na euro po kursie4,8698 złotych
za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września
2022 roku).(1) EBITDA
definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed
amortyzacją (z wyłączeniem licencjiprogramowych),
odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych
aktywów trwałych i wartościniematerialnych, wartością
netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych, przychodami z tytułuodsetek, kosztami
finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem
dochodowym oraz udziałem w wynikuwspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmująamortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie)
z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych orazwartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych.(2)
Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nieuwzględniają
nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom,
które odzwierciedlono wprzepływach środków pieniężnych z
działalności operacyjnej, oraz płatności z tytułu koncesji,
raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych.(3) Na
saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe
i Środki pieniężne o ograniczonej możliwościdysponowania.(4)
Na zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu kredytów i
pożyczek, obligacji i leasingu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GPP_3Q 2022_PL.pdfGPP_3Q 2022_PL.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2022 roku
GPP_3Q 2022_ENG.pdfGPP_3Q 2022_ENG.pdf Interim Consolidated Report of Polsat Plus Group for the three-month period ended September 30, 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-14 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-11-14 Maciej Stec Wiceprezes Zarządu Maciej Stec
2022-11-14 Jacek Felczykowski Członek Zarządu Jacek Felczykowski
2022-11-14 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2022-11-14 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu Agnieszka Odorowicz
2022-11-14 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki