REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2021-03-25 01:05
publikacja
2021-03-25 01:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_FY2020_(PL).zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_FY2020_(PL).zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(P).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(P).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_Spolecznej_Odpowiedzialnosci_GCP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_FY2020_(ENG).zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_FY2020_(ENG).zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(E).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GCP_PL_O_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP_(E).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_President.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_President.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_Chairman.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_ANG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Social_Responsibility_Report_of_Polsat_Group.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w mln zł oraz mln EUR)
I. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 11 962,90 11 676,10 2 691,40 2 626,80
II. Koszty operacyjne -10 073,80 -9 754,80 -2 266,40 -2 194,60
III. Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto -2,90 45,70 -0,60 10,30
IV. Zysk z działalności operacyjnej 1 886,20 1 967,00 424,40 442,50
V. Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto -113,10 -27,00 -25,40 -6,10
VI. Koszty finansowe, netto -333,00 -465,90 -74,90 -104,80
VII. Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 2,00 -6,50 0,40 -1,40
VIII. Zysk brutto za okres 1 442,10 1 467,60 324,40 330,20
IX. Podatek dochodowy -295,90 -353,00 -66,60 -79,40
X. Zysk netto 1 146,20 1 114,60 257,90 250,80
XI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 141,60 1 100,60 256,80 247,60
XII. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących 4,60 14,00 1,00 3,20
XIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych
(nie w milionach)
1,79 1,74 0,40 0,39
XIV. EBITDA(1) 4 191,90 4 196,70 943,20 944,10
XV. Marża EBITDA % 35,00 35,90 35,00 35,90
XVI. Koszty związane z COVID (w tym darowizny) -45,90 0,00 -10,30 0,00
XVII. EBITDA skorygowana(2) 4 237,80 4 196,70 953,50 944,10
XVIII. Marża EBITDA skorygowana % 35,40 35,90 35,40 35,90
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 251,70 3 473,40 731,60 781,40
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 786,30 -2 715,10 -401,90 -610,80
XXI. w tym wydatki inwestycyjne(3) -1 217,90 -1 231,60 -274,00 -277,10
XXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -856,00 -1 184,70 -192,60 -266,50
XXIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 609,40 -426,40 137,10 -95,90
SKONSOLIDOWANY BILANS (dane w mln zł oraz mln EUR)
XXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4) 1 365,80 753,10 296,00 163,20
XXV. Aktywa 33 115,00 32 589,60 7 175,80 7 062,00
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 13 414,40 12 256,90 2 906,80 2 656,00
XXVII. Finansowe zobowiązania długoterminowe 11 987,50 10 610,00 2 597,60 2 299,10
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 274,40 5 868,20 1 142,90 1 271,60
XXIX. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1 224,20 2 340,80 265,30 507,20
XXX. Kapitał własny 14 426,20 14 464,50 3 126,10 3 134,40
XXXI. Kapitał zakładowy 25,60 25,60 5,50 5,50

Wybrane dane finansowe:

- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4449 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,6148 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku).

(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

(2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-1.

(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych.

(4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane SF FY2020 (PL).zipSkonsolidowane SF FY2020 (PL).zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane SF FY2020 (PL).zip.xadesSkonsolidowane SF FY2020 (PL).zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpis
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).xhtml20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).T.xhtml.xades20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).T.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania podpis
List Prezesa.xhtmlList Prezesa.xhtml Pismo Prezesa Zarządu
List Prezesa.xhtml.xadesList Prezesa.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu podpis
List Przewodniczącego.xhtmlList Przewodniczącego.xhtml Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej
FINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtmlFINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
FINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml.xadesFINAL_FY 2020_Skonsolidowany_PL_xhtml.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy podpis
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtmlFY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtmlSkonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml Oświadczenie Zarządu
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xadesSkonsolidowane oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu podpis
2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtml2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtml Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Polsat
Skonsolidowane SF FY2020 (ENG).zipSkonsolidowane SF FY2020 (ENG).zip Consolidated financial statement
Skonsolidowane SF FY2020 (ENG).zip.xadesSkonsolidowane SF FY2020 (ENG).zip.xades Consolidated financial statement signature
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).xhtml20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).xhtml Independent auditor's report
20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).T.xhtml.xades20 YE GCP PL_O_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (E).T.xhtml.xades Independent auditor's report signature
Letter of President.xhtmlLetter of President.xhtml Letter of the President of the Management Board
Letter of President.xhtml.xadesLetter of President.xhtml.xades Letter of the President of the Management Board signature
Letter of Chairman.xhtmlLetter of Chairman.xhtml Letter of the Chairman of the Supervisory Board
FINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtmlFINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml Management Board's report on Polsat Group’s activities
FINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml.xadesFINAL_FY 2020 ANG_skonsolidowany_xhtml.xhtml.xades Management Board's report on Polsat Group’s activities signature
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtmlFY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtml Supervisory Board’s representations
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtmlSkonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml Management Board's representations
Skonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xadesSkonsolidowane oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xades Management Board's representations signature
2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtml2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtml Social responsibility report of POlsat Group
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki