REKLAMA
WAŻNE

CPD S.A.: wyniki finansowe

2019-11-28 17:57
publikacja
2019-11-28 17:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_Kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży netto 44 687 16 976 10 372 3 991
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 73 182 15 308 16 985 3 599
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 69 108 9 887 16 040 2 324
IV. Zysk /strata netto 66 809 14 261 15 506 3 353
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 929 -8 350 -2 072 -1 963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 101 103 837 3 273 24 412
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 951 -146 833 -10 897 -34 521
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -41 779 -51 346 -9 697 -12 072
IX. Zysk /strata netto na akcję 2,47 0,38 0,57 0,09
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,47 -0,02 0,57 -0,01
XI. 09.2019 12.2018 09.2019 12.2018
XII. Aktywa razem 529 558 582 768 121 081 135 527
XIII. Zobowiązania razem 179 073 255 889 40 944 59 509
XIV. Zobowiązania długoterminowe 86 200 99 186 19 709 23 067
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 92 873 156 703 21 235 36 443
XVI. Kapitał własny 350 485 326 879 80 137 76 018
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 3 935 603 915


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2019 do 30 września
2019 r. - 4,3086 PLN/EUR (od 1 stycznia 2018 do 28 września 2018 r. -
4,2535 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 września
2019 r., który wynosił 4,3736 PLN/EUR i na 31 grudnia 2018 r., który
wynosił 4,3000 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport III Kwartał 2019.pdfRaport III Kwartał 2019.pdf Raport III Kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2019-11-28 John Purcell Członek Zarządu
2019-11-28 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2019-11-28 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki