59,8000 zł
1,36% 0,8000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_1Q2020Sr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 141 275 120 326 32 135 27 997
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 413 5 995 3 051 1 395
III. Zysk (strata) brutto 11 363 2 546 2 585 592
IV. Zysk (strata) netto 3 621 (543) 824 (126)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 257 485 968 113
VI. Całkowity dochód 5 953 (130) 1 354 (30)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 210 (6 245) 6 644 (1 453)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 398) (5 051) (2 365) (1 175)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 832) (15 031) (1 099) (3 497)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 13 980 (26 327) 3 180 (6 126)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
XV. Aktywa razem 956 446 1 043 006 210 102 244 923
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 320 516 821 93 210 121 362
XVII. Zobowiązania długoterminowe 85 444 89 751 18 769 21 076
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 338 876 427 070 74 441 100 286
XIX. Kapitał własny 532 126 526 185 116 892 123 561
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 502 921 496 549 110 476 116 602
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 250 3 474
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88


Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia
01-01-2020 do 31-03-2020 i od 01-01-2019 do 31-03-2019.Pozycje od XV
do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli
odpowiednio 31-03-2020 i 31-12-2019.Wybrane dane finansowe
jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4
załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I
kwartał 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Comp_1Q2020Sr.pdfGK_Comp_1Q2020Sr.pdf QSr - skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2020-05-22 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2020-05-22 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2020-05-22 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.