COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 18:02
publikacja
2020-04-30 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2020.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 349 2 082 307 484
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 727 6 284 -620 1 462
III. Zysk (strata) brutto -3 160 7 736 -719 1 800
IV. Zysk (strata) netto -3 055 7 732 -695 1 799
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 550 4 1 035 1
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 917 117 6 578 27
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 385 -6 -7 594 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 82 115 19 27
IX. Aktywa, razem 445 549 481 746 97 873 113 126
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 476 54 618 4 718 12 826
XI. Zobowiązania długoterminowe 19 179 18 682 4 213 4 387
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 297 35 936 505 8 439
XIII. Kapitał własny 424 073 427 128 93 156 100 300
XIV. Kapitał zakładowy 185 911 185 911 40 839 43 656
XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 123 940 123 940
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,02 0,06 0,00 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,02 0,05 0,00 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,42** 3,45*** 0,75 0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,47** 2,58*** 0,54 0,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,28 - 0,06 -


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.


** na 31.03.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 123.940 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.455 tys. sztuk


*** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 122.236 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 165.861 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.03.2020 r. 4,5523 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3963 zł/EURO (3
miesiące 2020 roku), 4,2978 zł/EURO (3 miesiące 2019 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2020.PDFJSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2020.PDF Cognor Holding SA - sprawozdanie jednostkowe 31-03-2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2020-04-30 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2020-04-30 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2020-04-30 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki