REKLAMA
WEBINAR

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2022-11-23 17:08
publikacja
2022-11-23 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_CI_Games_Kwartalne_spr._fin_3Q_2022_23.11.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CI_Games_Capital_Group_3Q2022_23.11.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 255 81 882 8 800 17 963
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 264 31 359 1 336 6 879
III. Zysk (strata) brutto 9 656 33 584 2 060 7 367
IV. Zysk (strata) netto 9 479 27 219 2 022 5 971
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 541 47 984 6 088 10 526
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 717 -33 237 -12 525 -7 291
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 369 -383 719 -84
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -26 807 14 364 -5 718 3 151
IX. Aktywa trwałe 140 269 90 767 28 804 19 735
X. Aktywa obrotowe 28 910 61 345 5 937 13 338
XI. Aktywa razem 169 179 152 112 34 740 33 072
XII. Kapitał własny 142 287 135 109 29 218 29 375
XIII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 376 398
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 892 17 003 5 522 3 697
XV. Zobowiazania długoterminowe 5 745 6 839 1 180 1 487
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 147 10 164 4 342 2 210
XVII. Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,05 0,14 0,01 0,03
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 363 74 481 7 757 16 339
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 537 27 383 1 394 6 007
XXII. Zysk (strata) brutto 9 761 30 028 2 082 6 587
XXIII. Zysk (strata) netto 9 342 24 348 1 993 5 341
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 897 56 512 8 297 12 397
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 822 -46 367 -11 907 -10 172
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 369 -383 719 -84
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 556 9 762 -2 892 2 141
XXVIII. Aktywa trwałe 148 542 97 693 30 503 21 240
XXIX. Aktywa obrotowe 30 376 59 028 6 238 12 834
XXX. Aktywa razem 178 918 156 721 36 740 34 074
XXXI. Kapitał własny 141 759 131 083 29 110 28 500
XXXII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 376 398
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 159 25 638 7 630 5 574
XXXIV. Zobowiazania długoterminowe 5 742 6 927 1 179 1 506
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 31 417 18 711 6 451 4 068
XXXVI. Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,05 0,13 0,01 0,03
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK CI Games_Kwartalne spr. fin_3Q 2022_23.11.2022.pdfGK CI Games_Kwartalne spr. fin_3Q 2022_23.11.2022.pdf CI Games_Sprawozdanie_Kwartalne_3Q_PL
CI Games Capital Group_3Q2022_23.11.2022.pdfCI Games Capital Group_3Q2022_23.11.2022.pdf CI Games_Sprawozdanie_Kwartalne_3Q_ENG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2022-11-23 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki