REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2021-11-29 17:21
publikacja
2021-11-29 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
spr_fin_skons__Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_finacial_statement_-_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 615 109 468 528 134 937 105 477
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 215 123 144 184 47 192 32 459
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 138 250 184 301 30 328 41 491
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 132 267 188 641 29 015 42 468
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 121 390 170 139 26 629 38 302
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 966 291 424 964 211 976 95 670
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -334 339 -182 932 -73 344 -41 183
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -504 606 -90 666 -110 696 -20 411
IX. Przepływy pieniężne netto razem 127 346 151 366 27 936 34 076
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 711 96 120 100 711 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,21 1,77 0,26 0,40
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,20 1,69 0,26 0,38
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,21 11,25 3,93 2,49
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,20 10,76 3,93 2,38
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,10 0,00
XVI. Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 2 148 080 2 890 299 463 658 626 311
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 271 450 658 401 58 592 142 672
XIX. Zobowiązania długoterminowe 20 771 166 153 4 483 36 004
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 293 787 540 969 63 413 117 225
XXI. Kapitał własny 1 833 522 2 183 177 395 761 473 082
XXII. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 21 744 21 811
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 470 379 318 598 103 187 71 724
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 111 571 41 979 24 475 9 450
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 149 647 176 052 32 828 39 633
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 144 971 181 225 31 802 40 798
XXVIII. Zysk/(strata) netto 132 052 164 457 28 968 37 023
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 037 637 404 783 227 627 91 126
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332 130 -174 364 -72 859 -39 253
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -503 909 -89 944 -110 543 -20 249
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 201 598 140 475 44 225 31 624
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 711 96 120 100 711 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,31 1,71 0,29 0,39
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,31 1,64 0,29 0,37
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,75 10,84 3,83 2,39
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,75 10,37 3,83 2,29
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,10 0,00
XXXIX. Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XL. Aktywa razem 2 039 901 2 745 083 440 308 594 843
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 217 712 574 722 46 993 124 539
XLII. Zobowiązania długoterminowe 20 253 164 990 4 372 35 752
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 231 585 452 928 49 987 98 147
XLIV. Kapitał własny 1 788 063 2 127 165 385 949 460 944
XLV. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 21 744 21 811


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2021-30.09.2021 4,5585 4,4541 4,6603 4,6329


01.01.2020-30.09.2020 4,4420 4,2279 4,6044 4,5268


01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie


"Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu."


"Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym."


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
spr_fin_skons_ Q3_2021.pdfspr_fin_skons_ Q3_2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 30 września 2021 r.
Consolidated finacial statement - Q3 2021.pdfConsolidated finacial statement - Q3 2021.pdf Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2021-11-29 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Adam Badowski Członek Zarządu
2021-11-29 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2021-11-29 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki