REKLAMA

CD PROJEKT SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji oraz zawarcie umowy z Epic Games International S.à r.l.

2022-03-21 17:24
publikacja
2022-03-21 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-21
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji oraz zawarcie umowy z Epic Games International S.à r.l.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 20 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), o następującej treści:

„W dniu 20 grudnia 2021 r. Zarząd CD PROJEKT S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Epic Games”.

W nawiązaniu do powyższej informacji, Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem procesu negocjacyjnego, w dniu 21 marca 2022 roku, Spółka podpisała z Epic Games International S.à r.l. (“Epic”) umowę licencyjną i partnerską. Umowa określa zasady korzystania przez Spółkę z silnika do gier Unreal Engine oraz współpracy stron celem rozwijania i ulepszania silnika, aby dostosować go do potrzeb tworzenia gier z otwartym światem, takich jak te, które produkuje Spółka. (“Umowa”). Umowa ma strategiczne znaczenie dla obu stron.

Zgodnie z Umową, Spółka ma prawo tworzenia i wydawania gier opartych na silniku Unreal Engine 4, 5 oraz jego kolejnych wersjach.

Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej dalszego przedłużania i nie ogranicza liczby gier tworzonych z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. Umowa przewiduje dedykowane wsparcie techniczne ze strony Epic dla tytułów wydawanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 7/2022


Subject: Disclosure of inside information concerning initiation of
negotiations and conclusion of an agreement with Epic Games
International S.à r.l.


Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”),
hereby publicly discloses inside information which arose on 20 December
2021 and was subjected to delayed disclosure under Art. 17 section 4 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (hereinafter referred to as “MAR”), to wit:


“On 20 December 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A. decided to
enter into negotiations with Epic Games.”


In relation to the foregoing, the Management Board hereby announces that
on 21 March 2022, following conclusion of the negotiation process, the
Company signed a licensing and partnership agreement with Epic Games
International S.à r.l. (hereinafter referred to as “Epic”). The
agreement concerns the terms under which the Company is permitted to
make use of Unreal Engine and provides a framework of collaboration with
Epic Games on further development and improvement of this engine in
order to adapt it to the requirements of open-world games, such as those
produced by the Company (this is hereinafter referred to as “the
Agreement”).The agreement is of strategic nature for each party.


According to the Agreement, the Company has the right to develop and
distribute games based on Unreal Engine 4, 5 and further versions.


The agreement was concluded for a period of 15 years with a prolongation
option. It places no restriction on the number of games developed with
the use of Unreal Engine. It also provides for dedicated technical
support on the part of Epic for games published by the Company.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-21 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki