REKLAMA

CCC: wyniki finansowe

2022-12-01 17:09
publikacja
2022-12-01 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Grupa_CCC_Q32022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 681 504 5 508 922 1 421 499 1 206 078
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 240 50 295 -264 11 011
III. Zysk (strata) brutto -276 776 -55 077 -58 884 -12 058
IV. Zysk (strata) netto -331 980 -46 294 -70 629 -10 135
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -289 516 -79 866 -61 595 -17 485
VI. Strata netto z działalności zaniechanej -42 464 33 572 -9 034 7 350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 269 140 -126 000 57 260 -27 585
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -296 309 -152 048 -63 040 -33 288
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -438 265 702 729 -93 241 153 850
X. Przepływy pieniężne netto, razem -465 534 424 681 -99 043 92 976
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -5,28 -1,46 -1,12 -0,32
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -5,28 -1,46 -1,12 -0,32
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,77 0,61 -0,16 0,13
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,77 0,61 -0,16 0,13
XV. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2022 31.01.2022 31.10.2022 31.01.2022
XVI. Aktywa, razem 7 536 352 7 500 732 1 600 449 1 623 254
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 678 846 6 349 134 1 418 345 1 374 034
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 821 368 3 410 175 599 156 738 005
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 857 378 2 938 859 819 168 636 007
XX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XXI. Kapitał własny 857 606 1 151 598 182 124 249 220
XXII. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 165 1 187
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 54 868 000 54 868 000 54 868 000
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,63 20,99 3,32 4,54
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,63 20,99 3,32 4,54
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.02.2022 do 31.10.2022 od 01.02.2021 do 31.10.2021 od 01.02.2022 do 31.10.2022 od 01.02.2021 do 31.10.2021
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 051 821 1 833 201 436 528 401 346
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej 47 437 45 288 10 092 9 915
XXX. Zysk (strata) brutto -50 366 469 795 -10 715 102 853
XXXI. Zysk (strata) netto -48 274 476 993 -10 270 104 429
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 205 502 631 037 43 721 138 154
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 689 -859 137 -10 359 -188 092
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 537 245 321 -33 516 53 709
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem -723 17 221 -154 3 770
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,89 8,68 -0,19 1,90
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,89 8,68 -0,19 1,90
XXXVIII. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2022 31.01.2022 31.10.2022 31.01.2022
XXXIX. Aktywa, razem 3 243 219 3 392 071 688 742 734 087
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 043 527 2 144 106 433 971 464 012
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1 342 126 1 155 500 285 019 250 065
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 701 401 988 606 148 952 213 947
XLIII. Kapitał własny 1 199 691 1 247 965 254 771 270 076
XLIV. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 165 1 187
XLV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 54 868 000 54 868 000 54 868 000
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,87 22,74 4,64 4,92
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,87 22,74 4,64 4,92
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.10.2022 roku 1 EUR =
4,7089 oraz 31.10.2021 roku 1 EUR = 4,6208 i 31.01.2022 1 EUR = 4,5982.


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w
następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2022 – 31.10.2022 oraz
01.02.2021 – 31.10.2021, odpowiednio: 1 EUR = 4,7003 i 1 EUR = 4,5676.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny_Grupa CCC Q32022.pdfRaport kwartalny_Grupa CCC Q32022.pdf Skonsolidowany Raport kwartalny GK CCC Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Kryspin Derejczyk Wiceprezes d/s Finansów
2022-12-01 Edyta Skrzypiec - Rychlik Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki