REKLAMA

CASPAR AM SA: Nabycie akcji spółki zależnej.

2020-11-10 15:35
publikacja
2020-11-10 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Nabycie akcji spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 roku zawarł z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki F-Trust S.A. umowy kupna-sprzedaży akcji, na podstawie, których nabył łącznie 13 027 akcji F-Trust S.A. za cenę 92,34 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 1 202 913,18 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych osiemnaście groszy).

Nabyte w wyniku ww. transakcji akcje stanowią 6,01% kapitału zakładowego spółki F-Trust S.A. i dają taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku zawarcia ww. umów Emitent posiada aktualnie 216 582 akcji spółki F-Trust S.A., czyli 100% jej kapitału zakładowego i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co w ocenie Emitenta uprości proces decyzyjny dotyczący strategicznych kierunków rozwoju spółki F-Trust S.A. i może mieć istotny wpływ na dalszy rozwój całej Grupy Kapitałowej.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
2020-11-10 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki