REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2022-09-02 18:54
publikacja
2022-09-02 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_SSF_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Captor_Therapeutics_SA_Raport_z_przegladu_SS_SSF_30_06_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Captor_Therapeutics_SA_Raport_z_przegladu_SS_JSF_30_06_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z usług badań i rozwoju 2 227 1 454 480 320
II. Koszt własny sprzedanych usług 585 - 126 -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 642 1 454 354 320
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 850 -12 130 -4 491 -2 668
V. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -20 840 -12 801 -4 489 -2 815
VI. Zysk (strata) netto -20 840 -12 801 -4 489 -2 815
VII. Liczba akcji (w szt.) 4 158 710 4 127 972 4 158 710 4 127 972
VIII. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -5,01 -3,10 -1,08 -0,68
Dane bilanoswe *
IX. Aktywa trwałe 9 634 12 986 2 058 2 823
X. Aktywa obrotowe 111 414 130 555 23 803 28 385
XI. Kapitał własny 108 180 124 201 23 113 27 004
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 455 2 973 311 646
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 413 16 367 2 438 3 559
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 296 -15 079 -2 864 -3 316
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 196 -211 -3 058 -46
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 341 144 448 -720 31 767
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z usług badań i rozwoju 2 227 1 454 480 320
XVIII. Koszt własny sprzedanych usług 585 - 126 -
XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 642 1 454 354 320
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 792 -12 118 -4 479 -2 665
XXI. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -20 783 -12 788 -4 477 -2 812
XXII. Zysk (strata) netto -20 783 -12 788 -4 477 -2 812
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 4 158 710 4 127 972 4 158 710 4 127 972
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -5,00 -3,10 -1,08 -0,68
Dane bilanoswe *
XXV. Aktywa trwałe 9 608 13 049 2 053 2 837
XXVI. Aktywa obrotowe 111 309 130 220 23 781 28 312
XXVII. Kapitał własny 108 093 124 063 23 094 26 974
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 455 2 973 311 646
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 369 16 233 2 429 3 529
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 072 -15 081 -2 816 -3 317
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 196 -211 -3 058 -46
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 341 144 448 -720 31 767


* Dane bilasowe w kolumnie pólrocze 2022 prezentowane są na dzień
30.06.2022 r, natomiast w kolumnie półrocze 2021 na dzien 31.12.2021


Przeliczenia na EURO dokonano na
podstawie następujących zasad:


·      
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
czerwca 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6806 PLN, a na 31 grudnia 2021  r. kurs 1
EUR = 4,5994 PLN;


·      
pozycje sprawozdania z wyników i pozostałych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego
okresu, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. kurs 1
EUR = 4,6427  PLN za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
kurs 1 EUR = 4,5472 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_SSF_JSF.pdf2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_SSF_JSF.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe
2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.pdf2022_06_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
GK_Captor_Therapeutics_SA_Raport_z_przeglądu_SS_SSF_30_06_2022.pdfGK_Captor_Therapeutics_SA_Raport_z_przeglądu_SS_SSF_30_06_2022.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Captor_Therapeutics_SA_Raport_z_przeglądu_SS_JSF_30_06_2022.pdfCaptor_Therapeutics_SA_Raport_z_przeglądu_SS_JSF_30_06_2022.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-09-02 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
2022-09-02 Michał Walczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki