REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CAPITAL: wyniki finansowe

2023-02-15 07:06
publikacja
2023-02-15 07:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody z działalności podstawowej 7 401,94 6 034,29 1 578,81 1 318,25
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 6 434,04 3 513,54 1 372,36 767,57
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 6 624,08 3 692,62 1 412,90 806,69
IV. Zysk/Strata netto okresu 5 526,51 3 164,47 1 178,79 691,31
V. Całkowite dochody netto 5 526,51 3 164,47 1 178,79 691,31
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 285,07 -3 993,44 -487,40 -872,41
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 868,04 11 656,22 5 730,87 2 546,42
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -24 122,04 -6 744,20 -5 145,16 -1 473,34
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 460,93 918,58 98,31 200,67
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,46 0,21 0,10 0,05
XI. Aktywa trwałe 4,56 21 347,03 0,97 4 641,26
XII. Aktywa obrotowe 7 859,27 7 595,37 1 675,79 1 651,38
XIII. Aktywa razem 7 863,83 28 942,40 1 676,76 6 292,65
XIV. Zobowiązania długoterminowe 383,10 2 587,60 81,69 562,60
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 58,26 44,51 12,42 9,68
XVI. Kapitał własny 7 422,47 26 310,30 1 582,65 5 720,38
XVII. Kapitał zakładowy 1 000,00 1 365,63 213,22 296,91
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000,00 13 656 295,00 10 000 000,00 13 656 295,00
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,74 1,93 0,16 0,42
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:
1) pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
- na dzień 31.12.2022 r. wg kursu 4,6899 PLN/EUR tabela kursów 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.,
- na dzień 31.12.2021 r. wg kursu 4,5994 PLN/EUR tabela kursów 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.,
2) pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:
- za okres 01.01-31.12.2022 r. wg kursu 4,6883 PLN/EUR,
- za okres 01.01-31.12.2021 r. wg kursu 4,5775 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml Pismo Prezesa Zarządu Capital Partners SA
CPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtml Wybrane dane finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2022
CPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2022
CPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA w 2022 roku
CPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie i informacja Zarządu Capital Partners SA
CPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtmlCPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Capital Partners SA
Opinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtmlOpinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za 2022 rok
CPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Pismo Prezesa Zarządu Capital Partners SA
CPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_Wybrane_Dane_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Wybrane dane finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2022
CPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_Spr_Finansowe_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za rok obrotowy 2022
CPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA w 2022 roku
CPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_Oswiad_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Oświadczenie i informacja Zarządu Capital Partners SA
CPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPA_Oswiad_RN_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Capital Partners SA
Opinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtml.xadesOpinia_Cp_MSSF_2022-12-31_PL.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za 2022 rok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki