REKLAMA

CALATRAVA CAPITAL SA: wyniki finansowe

2017-05-17 18:18
publikacja
2017-05-17 18:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
CTC_Sprawozdanie_1Q-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-17
CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-761 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Belwederska 23
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 4 032 118 940 27
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 747 -554 874 -127
III. Zysk (strata) brutto 3 908 -455 911 -104
IV. Zysk (strata) netto 3 908 -455 911 -104
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej 3 908 -455 911 -107
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 -168 18 -39
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 14 -9 3
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 158 -10 37
X. Przepływy pieniężne netto, razem -1 4 0 1
XI. Aktywa, razem na 31.03.2017 i 31.12.2016 38 116 31 389 9 033 7 089
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.03.2017 i 31.12.2016 30 189 28 799 7 154 6 504
XIII. Zobowiązania długoterminowe na 31.03.2017 i 31.12.2016 886 895 210 202
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.03.2017 i 31.12.2016 29 303 27 904 6 944 6 302
XV. Kapitał własny na 31.03.2017 i 31.12.2016 7 927 2 590 1 879 585
XVI. - kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej 7 927 2 590 1 879 585
XVII. - udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) 0 0 0 0
XVIII. Kapitał zakładowy na 31.03.2017 i 31.12.2016 15 000 15 000 3 555 3 388
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
XX. Średnia liczba akcji w okresie 15 000 000 10 325 178 15 000 000 10 325 178
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,26 -0,08 0,17 -0,02
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,21 -0,02 0,05 -0,01
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,53 0,17 0,34 0,04
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,42 0,14 0,10 0,03
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXV. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 4 032 118 940 27
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 750 -221 874 -51
XXVII. Zysk (strata) brutto 3 887 -163 906 -37
XXVIII. Zysk (strata) netto 3 887 -163 906 -37
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 1 -1 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 0 1 0
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -1 0 0
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 0 0 0
XXXIII. Aktywa, razem na 31.03.2017 i 31.12.2016 35 071 31 224 8 311 7 058
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.03.2017 i 31.12.2016 28 202 28 241 6 683 6 384
XXXV. Zobowiązania długoterminowe na 31.03.2017 i 31.12.2016 886 9 210 2
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.03.2017 i 31.12.2016 27 316 19 852 6 473 4 487
XXXVII. Kapitał własny na 31.03.2017 i 31.12.2016 6 869 2 983 1 628 674
XXXVIII. Kapitał zakładowy na 31.03.2017 i 31.12.2016 15 000 15 000 3 555 3 391
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
XL. Średnia liczba akcji w okresie 15 000 000 10 325 178 15 000 000 10 325 178
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,26 -0,03 0,06 -0,01
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,21 -0,01 0,05 0,00
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,46 0,20 0,11 0,05
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,37 0,16 0,09 0,04


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej oraz z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały zaprezentowane na koniec 1 kwartału (tj.na 31.03.2017r.) i na
koniec poprzedniego roku obrotowego (tj. na 31.12.2016r.)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CTC Sprawozdanie 1Q-2017.pdfCTC Sprawozdanie 1Q-2017.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kw.2017 roku Grupy Kapitałowej Calatrava Capital

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-17 Jacek Makowiecki Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu Spółki Jacek Makowiecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki