135,0000 zł
1,81% 2,4000 zł
Budimex SA (BDX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SA_QS_III_2018_Grupa_Budimex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA_Q_III_2018_Budimex_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5.389.675 4.553.359 1.267.115 1.069.717
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 311.716 426.292 73.285 100.148
III. Zysk / (strata) brutto 304.008 420.503 71.472 98.788
IV. Zysk / (strata) netto 230.820 337.210 54.266 79.221
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 230.707 337.039 54.239 79.180
VI. Całkowity dochód 232.213 337.133 54.593 79.202
VII. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 232.100 336.962 54.567 79.162
VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (1.118.134) (522.830) (262.874) (122.828)
IX. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 305.995 (293.294) 71.940 (68.903)
X. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (472.253) (394.846) (111.027) (92.761)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (1.284.392) (1.210.970) (301.961) (284.492)
XII. Aktywa razem 5.271.649 5.997.356 1.234.174 1.437.905
XIII. Zobowiązania ogółem 4.607.691 5.115.228 1.078.731 1.226.409
XIV. Zobowiązania długoterminowe 684.812 614.923 160.325 147.432
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3.922.879 4.500.305 918.406 1.078.977
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 663.958 881.443 155.443 211.332
XVII. Kapitał własny ogółem 663.958 882.128 155.443 211.496
XVIII. Kapitał podstawowy 145.848 145.848 34.145 34.968
XIX. Liczba akcji 25.530.098 25.530.098 25.530.098 25.530.098
XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,04 13,20 2,12 3,10
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 26,01 34,53 6,09 8,28
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 17,61 14,99 4,13 3,59
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4.898.119 4.151.306 1.151.550 975.263
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 185.567 355.983 43.627 83.631
XXV. Zysk (strata) brutto 316.912 402.013 74.506 94.445
XXVI. Zysk (strata) netto 260.114 333.186 61.153 78.275
XXVII. Całkowity dochód 261.407 333.165 61.457 78.270
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.055.803) (639.125) (248.220) (150.149)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 442.661 (258.232) 104.070 (60.666)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (466.487) (392.007) (109.671) (92.094)
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem (1.079.629) (1.289.364) (253.821) (302.909)
XXXII. Aktywa razem 4.279.680 4.853.282 1.001.938 1.163.605
XXXIII. Zobowiązania ogółem 3.733.682 4.119.106 874.112 987.582
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 532.261 466.678 124.610 111.889
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 3.201.421 3.652.428 749.502 875.693
XXXVI. Kapitał własny 545.998 734.176 127.826 176.023
XXXVII. Kapitał podstawowy 145.848 145.848 34.145 34.968
XXXVIII. Liczba akcji 25.530.098 25.530.098 25.530.098 25.530.098
XXXIX. Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,19 13,05 2,40 3,07
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,39 28,76 5,01 6,90
XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 17,61 14,99 4,13 3,59


Porównywalne dane dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku.


Zasady przyjęte do
przeliczenia wybranych danych finansowych na euroWybrane
dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:1.
poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 30 września 2018 roku – według średniego kursu obowiązującego na
dzień 28 września 2018 roku – 4,2714 złotych/euro,2.
poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31 grudnia 2017 roku – według średniego kursu obowiązującego na
dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych/euro,3.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2018 roku - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 złotych/euro,4.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres
dziewięciu miesięcy 2017 roku - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30
września 2017 roku – 4,2566 złotych/euro.

Zaprezentowane
kwoty dywidendy wypłacone na jedną akcję w euro zostały przeliczone według
kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj.
4,2634 w dniu 7 czerwca 2018 roku oraz 4,1781 w dniu 5 czerwca 2017 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SA_QS III 2018 Grupa Budimex.pdfSA_QS III 2018 Grupa Budimex.pdf sprawozdanie skonsolidowane Grupy Budimex za trzy kwartały 2018 roku
SA_Q III 2018 Budimex SA.pdfSA_Q III 2018 Budimex SA.pdf sprawozdanie jednostkowe Budimex SA za trzy kwartały 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-29 Dariusz Blocher prezes Zarządu
2018-10-29 Marcin Węgłowski członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.